JAKOM KNUT RONGO YUAK E WI MIBADHI


 

Jakom KNUT bade ma Rongo Samwel Omwaga,  dwaro ni duol makedo gi mibadhi EACC kod okwach kich ni mondo onon matut wach mnada ma sani igoyo kata iusogo gache mag piny owacho ma County ma Migori kowacho ni chenro  ma kamano itimo mobalo gi chike.

Omwaga wacho ni gima timore sani en mana chopo chik mak mana ni gachego noseusi ne jii chon kendo wegi rito mana kawgi.

Nowacho ni moko kuom gechego bende oketi e nengo mapiny miwuoro mar neno ni jii migeto oyudogi  ka jok mane nigi omenda ma malo to owe oko. Omwaga bende nokwayo Senator Ochilo Ayako  mondo okony jo Migori nono  wach uso ma kamano ma iwacho ni nosechan jok mane dhi yudo nyamburkogo.

Korka kore, jatelo mochungne tudruok e apisi Gavana Nicholas Anyor,  nokwedo wach ma kamano  kowacho ni chenro ma kamano idhi tim kaluwore gi chike.