Jack wambulwa oli wendebe we ebajeti mubunge ye ekaunti ye ebungoma khupila khungaki bubwikichi khwama khubarangirisi be chingongo 11 khulondekhana khurusibwa khwe kamapesa khubikuka byaukhane mubajet


Jack wambulwa oli wendebe we ebajeti mubunge ye ekaunti ye ebungoma khupila khungaki bubwikichi khwama khubarangirisi be chingongo 11 khulondekhana khurusibwa khwe kamapesa khubikuka byaukhane mubajeti eyi wambulwa naboola ali ako koosi kaba nekakholwa nende barangirisi be chingongo boosi bali mubunge ye ebungoma. wambulwa achilile ne khulangilila barangirisi basye khubolela bamenywa bungali khumakhuwa ke ebajeti.
LATEST NEWS