Isivitali ingali yi county ya Kakamega itulwi khandi khulwa khubolekhana khuchira likhutsa liu musatsa wi mihika shirini.


Isivitali ingali yi county ya Kakamega itulwi khandi khulwa khubolekhana khuchira likhutsa liu musatsa wi mihika shirini.
Muchendi Clinton Imbova Shirao yaalenje musomi wi college yu bufundi ya Sigalagala,ne yahirwa mu sivitali eyo mweri wa Disemba muhika kubwere lwa majambasi kamukhupa nende khumuarana murwi.
Macheni kabola,musatsa uyu yahirwa mu sivitali ya Moi Teaching mu town ya Eldoret matukhu nikabwere,likhuba lyachira nahirwa mu ward ya ICU wa yamenyamu khu masitsa saba.
Khulondekhana nende Isabella Mungasia walindanga musatsa uyu,bukara bwa badaktari vi sivitali yi county ya Kakamega navwo bwachira likhutsa lya Clinton.

Khali nikali karyo,mukhongo wi sivitali eyo Dr.Victor Zembulu achyai makhuvaka,nabola,liiba liu mulwale uyu shilyakhachiri ahirwi mu ward khuarwa tawe shichira khandi isivitali eyo ibula daktari wu khuara bandu tawe.