Isabu ya vandu vaveye na Corona iviti zielefu 9


Isabu iya avandu a-vaveye kuhamba Corona mu Kenya iviti zielefu tisa.

Yaga gazaa inyima wa avandu 473 kunyoreka nivirusi yiivyo, kutura mu vibiimu 6,979 ivikoreywi kujagira mugorova.

Waziri Kagwe yakuvora ava karunu yavo vaveye mu avikura 324 nindi vikikaye 149; na vaveye ava irikura irya umuhiga murara kuduuka imihiga 90.

[CLIP] MUTAHI Numbers

Isabu iya avandu ava uvurwaye vwa COVID-19 vwavee kwiita mu Kenya iduki 181, inyima wa avandu 8 kugotiza uvuramu vwavo kujagira mugorova.

Nigatari ndyo, avandu 76 varakuriywi kutura mu sivitari nivakasoosa kuturana nuvurwaye yivwo.

[CLIP] MUTAHI Deaths, Recoveries

Waziri Kagwe yakuhomba avikura vaziril’li kwirinda, harara nindi avandu avamenyi nuvurwaye vwisukari nindi uvwa i-pressure.

Yakuvora umusigo ugwa ukurora ndi avandu ava imihiga yiguru wa 58 vavuraa kwingira mu makanisa urwa nagiigurwi, goyekanga ku vimili ava amatemberi zana.