Isabu ya Corona Rwanda emedeki kuduka 17


Avandu vandi sita vakonyoreka nivirusi vya Corona mu kivara cha Rwanda.

Iwizara iya uvwahiri mukivara yiicho yakurandiza isabu mbya yeyo, nukudukiza avandu 17 avanyoreki nivirusi yiivyo kujagira urwa umundu wukutanga yanyoreka navyo irisiiza ryaari.

Kurondekana na amakuva kutura mu wizara yeyo, avandu avaveye nivirusi yiivyo vaveeye engereka na vachuuyi mukivara yiicho vwangu ndi, naveye mu umukari murara kutura Ivufaransa nindi umwaneve wimieri 10.

Mukivara cha Albania, eserekari yakutuma amajeshi kuzimbarabara kuniga avamenyi kuva mu zinyumba zyavo ku zisa 40 izizanga vujira kari murara kutura ichova.

Orogendo yiirwo rwakuvugurwa inyiima wa avamenyi varara kuhuhiza amarago gahanwa muritanga ndi avandu vataa kogehiza irigenda-genda, kuri inzira ndara yukwigal’la il’landa rya Corona.

Avaraiya izierefu 120 vakuchura mukivara zana kutura Italy, uwa vavezaa ku miyinzi, yiyi uvuti nivurandaa ndi avanyingi vanyara kuva nivahamba ivirusi yiivyo tayari.

Avandu 2 vaveye kwiitwa na Corona mukivara cha Albania, hagati ha 76 avahamba ivirusi zana.