Isabu ya Corona imedeki


Kenya yakunyora isabu iya yiguru ligari iya avandu avakuhamba ivirusi vya Corona mu ng’inga iya iridiiku l’lara.

Waziri Mutahi Kagwe yakurandiza ndi mu vibiimu 3,803 ivikoreywi kujagira mugorova, avandu 447 vakunyoreka nivirusi vya Corona.

Isabu yeyo idukizaa 8,975 avandu avaveye kuhamba ku ivirusi vya Corona kujagira umweri wa kavaga umuhiiga gunu.

Mu vandu 447 yavo, 280 ni avikura, na 167 ni avakaye, na irikura ryavo riveye hagati ha umuhiga murara kuduuka imihiga 88.

Waziri Kagwe yakuhomba aviivuri kurinda izindanya zyavo zivuri kunyora Corona, kase isabu iya avana avakeke avanyorekaa nivirusi yiivyo yakujaga kuzya yiguru kandi.

Yakurandiza ndi avandu 64 vakusoosa nukurakurwa kuzya yengo, nitari avandi 4 vakogotiza uvuramu vwavo nukudukiza 173 ava uvurwaye vwa COVID-19 vwaveye kwiita mu Kenya.