Isabu ya bandu banyoli bulwale vwa Covid 19 mu shibala shya India ibiri tsimilion tsiranu,


Isabu ya bandu banyoli bulwale vwa Covid 19 mu shibala shya India ibiri tsimilion tsiranu,ne yaka ne khulondekhana nende bakhongo mu shibala esho.
Macheni khurula mu shibala esho kabola,isabu ya yabo bakhutsi khutukha isainu ne tsielfu themanini iyi khandi macheni nikavola,mukolobo kwonyene,isabu ya bandu banyoleshe nu bulwale yubu ne tsielfu tisaini.
Mu liloba lyosi,India ne ya khabiri inyima wa America khu isabu ya bandu banyolwi nu bulwale yubu.
Khali nikali karyo,tsiripoti tsivola,India ilinende bandu banyishi balinende bulwale yubu shichira serikali yi shibala esho ipima bandu banyishi,wa tsiripoti tsibola,bandu imilion indala bapimwa shya litukhu mu shibala esho.
Serikali yi shibala esho iranji khuikula buchumi ne lichomo liu khuenya bandu basamuli nende kkhola biashala ne tayari tsibar nende tsisoko iweneyo tsimali khuikulwa,khandi bandu baranji khusamula.