Isabu ya avalwaye va Corona emedeki


Isabu iya avandu vakuhamba Corona mu Kenya iduki 25.

Yaga gazaa inyiima wa avandu vandi 9 konyoreka nivirusi yiivyo mu zisa 24 iziakuvita.

Waziri wa uvwahiri, Mutahi Kagwe, yakovora mu 9 yavo, avakenya vaveye mu saba na avandu vaviri kutura ichoova.

Avarwaye vasha yava vaturaa mu zikaunti zya Nairobi, Kilifi, Kwale nindi Mombasa; yiyi Waziri Kagwe navoraa avandu zaidi ya 600 vakihenzerezwa inyiima wavo kuvugana na varwaye yavo.

Yakovora avarwaye voosi nataveye murara vaveeye mu riiva il’lahi, na izing’endo zyakuvugurwa mu zikaunti zine yiizyo korora ndi Corona si irandaa zaidi.

Waziri Kagwe yakuvora izing’endo izimbya izya ukwigala il’landa zaidi irya Corona nazirandizwi mugamba, nitari ateevi aviivuri vareke kurangira avana aviigizi mu zinyumba, navoraa ikindu yicho kivikaa uvuramu vwa avana mu vuhimwa.