Ipercent ya themanini na tano ya bakenya babola,bulamu vwavo bwakalukhana khurula Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.


Ipercent ya themanini na tano ya bakenya babola,bulamu vwavo bwakalukhana khurula Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.
Yaka ne khulondekhana butafiti bukholwi nu mukanda kwa TIFA.
Khulondekhana nende iripoti eyo,ipercent ya themanini ya bakenya baboli,bulamu bwabo bwakhaba butamanu khurula nikhuba nende Covid 19.
Khu makhuba ki rent,ipercent ya sabini na sita ya bakenya baboli,bamanyi mundu wakhungwa khurula mu inzu yeye shichira yakhaiywa khurunga rent hakali shichira yali nafutwi ikasi.
Iripoti iyi khandi imannya vu, ipercent ya hamsini na sita ya bakenya babola,mipango chya serikali chiu kkhonya yabo bakhinyalilwa tawe ne milei, iyi ipercent ya salasini na tatu nibabola,mipango chya serikali vhiu kkhonya yabo bakhinyalilwa tawe ne mitamanu.
Butafiti yubu bwakholwa hakari wu mweri kubwere nikuli shirini na ine nende mweri kunu nikuli khabiri wa bandu tsimia tsiranu na hamsini na tano barebwa marebo.