IEBC olando Abdulkadir Haji kaka senator ma Garissa


Duol mochungne yiero e pachoka -IEBC kawuono ne olando migosi Abdulkadir Haji kaka senator manyien ma county ma Garissa

Maendi ne gitimo bang Abdulkadir laro komno maonge ng’amane lero kode

Abdulkadir koro okao kar wuongi mosenindo Yussuf Haji mane magoro olalgo kane en e senator ma Garissa kuno