Governor machon ma Nairobi laktar Evans Kidero ne oyudi ni nikod Covid-19


Governor machon ma Nairobi laktar Evans Kidero oyangi ni ne oyudi kod midusi mar coronavirus ei kawuononi mana bang ndalo manok bang kanyochane oyudo chanjo mar corona

Kokalo kuom mbui mare mar facebook laktar Kidero ne oyango ni nyochane rik odhi e chanjo mar corona chieng wuok tich mar juma mokaloni en kaachiel kod familia mare duto ni ema bang yudo chanjono to otieko ndalo moko manok to ochako winjo kagima ok ongima ruok kachalo kagima en kod rang’isi moko machal mag midusi mar Covid-19 emane gineno ni gidhiye e pim en kaachiel gi familia mare duto kowacho ni bang pimno to duoko ne oduogo ei okinyi makawuononi ni familia mare duto ler ni to en kende emane oyude kod midusi mar Coronano

Jatelono ne olero ni kaluwore kod wachno odhi bedo kar kende kuom jumbe ariyo midendo ni self isolation kabende ne okwayo jogo duto ma osebedo kode machiegni mondo joyie odhi e pim mar Covid-19 mar mondo okonygi e ng’eyo chal margi ne tuono kaachiel bende gi kwayo oganda jokenya mondo joyie odhi mana nyime gi luwo chike mane oketi gi migao mochungne yoore mag thieth mag konyo nyago tuono kaka luoko lwedo gi sabun kod pii maler mamol , ruako mask kod dhano bedo mogwechore gi jowetegi kuom mamoko.