Enju ye balwale be khaukha kha korona ewebuye eli khusikelo sisienyekha


Enju ye   balwale be khaukha kha korona mwikangilo  lia ekaunti lie ewebuye mukaunti ye ebungoma eli  khusikelo sisienyekha khukhwakanila balwale bwe khaukha kha korona.Kano kamakhurwa abuwanga nende wendebe we ekokwa yaroborwa nende omuruki we sibala uhuru kenyatta khukhalabanila bulwale obwo mwirambo Sylvanous Onyango bise nibio amakhurangilila ekokwa eyo khukendelela likangilo elio khukhwibonela nga nelirekekhele balwale ba korona.

Onyango amakhubola ali khukhwola bise bino likangilo elio liarereo chindengekha rengekha che khukela ne khufunikhilila abo bacha khunyolekha ne khaukha kha korona ako eyi nabola ali serekali ekhongo echa khuambanakho ne serekali ye ekaunti ye ebungoma khubona mbo enju ye balwale ba korona eba ne buli sisindu sisienyekha khubukhalabani bwayo.khukhwola luno luri mbao omulwale wa korona oyililwe mwikangilo lie ewebuye tawe

Nalomaloma omuruki we ekaunti ye ebungoma Abdi Hassan  amakhubola ali serekali ekhongo mubuambani ne serekali ye ekaunti ye ebungoma yamalile khuana kamekisio khubalukongo,balondla be balukongo alala nende basangi ba nyumba kumbi balakendanga munju che bamenya khubekisia kamakhuwa ke bumiliu ne khulimo khusaba kamakhono buli lwosi
LATEST NEWS