Ekoti ye Bungoma yafungulile kumusango MCA David Barasa khukabolekhna mbo karumikhila bubeyi khunyola limotole khumukhala mulala


Omurangilisi we lukongo lwa kimilili David Barasa khwisina lilindi juakali alala nende omundereba wewe brian lihanga bamakhwosibwa musiina ye ebungome endalo ya luno ne khufunanisibwa kumusango kwe khunyola chirupia mungila che bulianga khukhwama khumukhala mulala musirimba sibofu sia nairobi.khulondekhana ne bipapula bie kumusango okwo biyililwe musiina barasa nende lihanga bakhangula khumukhala huriet abura chirupia chielefu 206 ne lukwe lwe khusekeya khurusibwa khwo omurangilisi we lukongo lwe mumbo mwa nalondo eric wapangana khubwimelesi mubunge ye ekaunti ye ebungoma enyuma we khukhayana nende omukhala oyo mumakhuwa ke bukhala.lilomekha mbo babili abo banyola chirupia echo khubirira khungila ya mpesa mundalo chichaukhane kumwesi kuno nebali musirimba sia kimilili.kakhaba kario babili abo bamakhwikongola kumusango okwo ebweni wo omuyali we kimisango stephen mogute ne khulekhulwa khumurungo kwe chirupia chielefu emia ndala buli sia mulala.kumusango okwo kucha khurekeresibwa kumwesi kwe khataru nekuli sita kumwiko kuno.