Ehoma ya Corana yakwitavandu 242 mkivala cha China


Avandu 242,vakwitwa nuvulwaye vwe homa ya corona mulidala lya Hubei mukivala cha China ,yaga gakuturilla ilidiku lya mugolova.

gavoleka ndi avandu 14,840 vakonyoleka nuvulwaye yiivwo,mulidala yilyo.

uvuwaye yivwi vwaavi kwita avandu 1,350 mukivala yiichio yiyi avandu 60,000 nivave kugimilwa nuvulwaye yiivwo.