Ebisasimero bono nigo biancheirwe gochia komenta omobaro bwabashirika


Ebisasimero bono nigo biancheirwe gochia komenta omobaro bwabashirika na boigo chingaki chiogosasima

 chingaki chiogosasima goika ensa 1 nenusu magega yekomiti ya bene yokorigereria igoro yechikanisa anene mono ekero eke kioborwaire bwa kovid 19 koenekia buna chikanisa nchibwate okobua kwogoikerania amaganio yeserekali igoro yoborwaire bwa kovid 19

Kagokwana nechinyomba chioboraria omonyakerogo bwekomiti eyio Askofu Anthony Muheria nigo aenekirie buna boigo gochakera bono baria bare gati yemiaka 6 goika 65 nigo bagochia goancherwa gosoa chikanisa

Boigo ekomiti eyio nigo yatebire buna emeroberio yamatanga nigo bono egochia gokorekana ase egeka giensa eyemo yokan a goikeranwa nabanto 100 boka

Boigo chikanisa nigo chiancheirwe goanchera abanto goetani 100 koreng’ana nobonene bwamaagacho abo

Inser muheria