Dichuo moro majahigni 20 omaki yoo Alego/Usonga kaluore gi mago maluore mag kendo rawera majahigni 15 maen nyathi school


Dichuo moro majahigni 20 olornegi e tesend obila ma Nyadorera bang kane omake ka oterore gi rawera majahigni 15 e gwenge mag Udamai, Nyadorera B sub location ei Alego Usonga. Julius Ochieng Obonyo nyo omaki ei ode gotieno kaluwore gi monj mane otim kuno gi jalup ruoth mae aluorano bang yudo muya maling ling mane owuok kuom jopiny ewi wach mar ni osebedo kopando rawerano ma jaclass 6 kendo somo e skund primar ma Dibuoro

Kaluwore gi jalup ruoth ma Nyadorera B Migosi Felix Odongo rawerano wachoreni ne olal ne dan mare chieng tich 5 mokalo kendo ni nyo gichako chenro mar apedha makamano kane gimakore gi jokanyo mag Community Policing manitie e aluorano

Nyoro gipoyo ngÁtno e chuny otieno kendo kuom hawi maber ne gimake achijno kaachiel gi rawerano kendo nyo okaugi molornegi e tesend obila ma nyadorera kendo leroni achijno kaachiel gi rawerano ibiro chwalo e doho ma Siaya kiny