Counties mag Nyanza emapod jokao namba korka landruok mag kute mag ayaki e pachoka


Counties mag Nyanza emapod jokao namba korka wach landruok mag kute mag ayaki e pachoka

Maendi ne oyangi e ripod nonro manyochane otim gi Kenya Population Based Hiv Impact Assessment -e nonro mane gitimo e kind dwe mar 6 mmar hik 2018 kod dwe mar 2 mar higa mokalo

Nonrono wacho ni County ma Garissa onge kod wach landruokk mag kutego kata achiel ka County ma Homa Bay to landruok mag kutego nie kwand atamalo 19.6 , Kisumu kwand atamalo 17.5 , Siaya kwand atamalo 15.3 kod Migori kwand atamalo 13.0

Katakamano landruok mag kutego e County ma Homa Bay odok piny maber ka ipimo gi kaka nyochane en chon kowuok e kwand atamalo 27 manyochane entieree Homa Bay kuno nyaka e kwand atamalo 19.6

Nonro mane otim ng’iso ni landruok mag kute mag ayakigo e piny Kenya mangima nie kwand atamalo 4.9 mang’iso ni landruok mag kutego e Counties mag Nyanza pod ni malo moloyo landruok mag kutego e pachoka mangima

Nairobi enie kwand atamalo 3.8%, Mombasa 5.6%, Nyeri 5.1%, Uasin Gishu 5.5%, Kajiado 4.6%, Turkana 6.8% kod Kiambu 1.1%