Corona: Vandu vahamba virusi vaviiti zielefu 10


Isabu iya avandu vanyora Corona kujagira niduuka mu Kenya umweri wa kavaga, iviti izierefu 10.

Yaga gazaa inyiima wa avandu 379 kunyoreka nivirusi yiivyo mu vibiimu 7,050 ivikoreywi kujagira mugorova.

Mu makuuva agatumiywi ku virangilu vya amageni, iwizara iya uvwahiri evoraa avandu yavo vaveye mu ava ikikaye 126 nindi aviikura 253.

Irikura ryavo ni hagati himihiga 2 nindi imihiga 90, yiyi ikaunti ya Nairobi nigiinji avandu avanyingi mu zyoosi, na avandu 209.

Eserekari kandi yakurandiza kugotiza umusakuru murara wimihiga 80 kutura Westlands, uwari niyahirangwa mu sivitari iya Aga Khan.

Avandu 49 navo varakuriywi kutura mu sivitari nivakasoosa kuturana nuvurwaye vwa COVID-19, nukudukiza 2,881avandu vosi avasoosa kuturana nuvurwaye yiivwo.

Mu vandu voosi avahamba ku Corona mu Kenya, 417 ni avayinziri ava esekta iya uvwahiri, nivaveye mu avikura 220 na ava ikikaye 197.