Chenro mag thieth koro osechako dok e wang’e mos mos Migori Level Four Hospital


Chenro mag thieth koro ne ochako dok e wang’e mos mos e kar thieth ma Migori Level Four Hospital bang lakteche mag County ma Migori kuno ma josebedo e ng’anyo kuom maloyo dweche 10 dok e tich ndalo 2 mokalo

Nonro mane otim gi Radio Ramogi ne oyango ni tije buora ne osechako dok e wang’e e osiptandno ka jotuo buora bende ne one ka dhi e osiptandno dhi manyo thieth

Kanowuoyo gi gi Radio Ramogi jatend migao mochungne yoore mag thieth e County ma Migori kuno migosi Kephas Nyamita nowacho ni chenro mag thieth ne chako duogo e wang’e mos mos nikech lakteche ma jonie tich pod nok

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Nyamita nowacho ni gisewuoyo kod jotend bede migepe mopogore opogore mag osiptandno mondo jotemie neno ni thieth odok e wang’e kapod girito nurses,clinical officers kod jothieth mag laboratory mondo jodog e tich