Category Archives: vuuka fm

Ivifaa vijaji kulombwa…


Izikambuni izya Kenya zyakujaga koromba ivindu rugano ivizaa kukonya mu lirwana ivirusi vya Corona mu Kenya.

Ikambuni iya Rivatex, imari kuromba ivitambaya ivya kwigala umunwa na amuru ivirangwaa masks, yiyi nerombanga izi mask imirioni ndara kujagira mugorova.

Nayo ikambuni iya amaguta iya KPC yakujaga kugavura izisavuni izya ukwisava izirangwaa saniters, izizaa kugavurwa ku Vakenya vujira kutungizwa kindu.

Gavana wa Nyandarua, Francis Kimemia, yakuvora tayari izisavuni yiizyo zimari kuduuka mu kaunti zana.

Nitari varara ku avashiri va bodaboda vakwiigana nivavoraa vavura irisuvira nindi uvugaasu uvwa izi masks zyazana.

Eserekari, kuvitira ku waziri wiviseyi, Betty Maina, yakuvora izisavuni nindi izimask zyoosi izirombwaa zyakuhenzerizwa ku shimbi, na Avakenya si vadukanaa vave avat kuzitumikira.
corona ikidambiza ikivala


Ikivala cha Saudi Arabia,yakuviika ho amalago gavandu kuvula kogenda ichiova vudiku na mbasu mumadala amatakatifu aga Mecca na Medina ,ologendo yilu nilwakuvugulwa kwiigalla ililanda lyu vulwaye vwa covid 19.

Avandu mumadala yaga vavuugillwa vuzwa kutula ichiova lwa vaziiza kugula ichiukulya,niviindu viindi ivyikivuni.

Aiisalamu kalunu vagotwa kumanya niiva navazyi mulivugana lya Hajj – mumadala ga Mecca na Medina -umuhiga gunu umweli gwiligisula nililima ichiuvwi

avandu 1,885 vaave kugimilwa nuvulwaye vwa covid 19 mukivala yiichio ,nivwaave kwiita vandu 21.
Avanajeshi avoonogonyi


Avanajeshi 5 vakugimilwa mukivala cha Rwanda ,,kumagoso agukwonogonyia avakali mulidala linene ilyi kivala yiichio ilya Kigali ,lwa vaave nivadinyiliza amalago ,akugwiigalla avandu vavuli kogenda genda mbasu navudiku ikindu kimanyikani mulusungu kuli lockdown ,Kwigalla ililanda lyu vulwaye vwa Covid-19.

Avamenyi volosoma lwa Nyarutarama mulidala lya kigali ,vavoola avajeshi yavo vakubaji avandu vasaza nukuvivila.

Avajeshi yavo gavoleka viingila muzinyumba zya vandu nukuvakubagila mu.

ilisiiza lyafwee avandu vavili valasiywi na vasigali ,lwa vaanyolechi nivagenda ichiova hambeta namalago.

Ikivala yiichio keveye navandu 84 avaveye nuvulwaye vwa Covid-19.
Amalwa gakogemela umwami


Umubunge wi wadi ya Kapchemutwa Ambrose Kiplagat ,nuwalange umuguti wizimbilu zya marathon Wilson Kipsang ,vakugimillwa izimbega zya Iten, mucounty ya Elgeyo Marakwet ,lwa vanyolechi niviidivida amalwa iziiza zyukuva haango nizyakuvita.

Kipsang numubunge wiwadi yeyo uwipakaa Roho Juu’ ,vakugimilwa navandu vaandi 20 ,avakuvunaga amalago gukuva hango saa moja zyi hamugolova.

Commissioner wa Elgeyo Marakwet Ahmed Omar ,avoola avandu yavo vakuviikwa muvuhambe vwa Iten ,navaziiza kutumikilwa kuli ikimanyilu kuvandu vaandi aveenya kuvunaga amalago.
Nivivala 18 ivikikili kudambizwa na Corona


Kulwukutanga ikivala cha Malawi ,chakulandiza avandu 3 avaveye nuvulwaye vwa covid 19.

yiki chaaveyange killa kivivala kuli Lesotho, Comoros, Sudan Yisavalu , São Tomé na Príncipe ivyaave nivikikili konyola uvulwaye vwa covid 19.

kulwakalunu nivivala 18 vyenyine mulilova uwuvulwaye yivu vukikili kuduka mu .

niviveye Comoros; Kiribati; Lesotho; Ikisulu Marshall ; Micronesia; Nauru; korea yiivale ; Palau; Samoa; Sao Tome na Principe; ikisulu cha Solomon ; Sudan yiisavalu ; Tajikistan; Tonga; Turk-menistan; Tuvalu; Vanuatu, na Yemen
I clinic ya Beyond zero yagona ivishiga


Ikiliniki cha Beyond zero,ichi county yivishiga yaahevwa,nikeveye ichiumudoga,kiyinzila dave chigila umudoga yiigwo guvula insurance.

Waziri wuvwashi mucounty yinu Dr Amos Kutwa,avoola vayinzila vudinyu kolola ndi vaanyoye insuranace ,nokolola ndi umudoga yigwo guujaji kokonyana kulwana ililanda lya COVID-19 .

DT Kutwa ,yakomeda kovoola ndi vaziiza kujaga kuhuuza ulunyasi mumadala,avoola ndi vakekola ikindi cha valanga mulusungu mapping.
Corona yakwiita avandu avanyingi ligali Ameleka


Uvulwaye vwa Covid 19, vwakwita avandu 1,169 mukivala cha Ameleka ilidiku lya mugolova,iliveye kovoola ndi avandu 48 vakuzanji vuli isa.

yiyi niyo isabu enene yavandu kukuza mullova ilidiku llala ,kutula uvulwaye yiivu nivuturilla mukivala cha China umuhiga gwaafwee.

Avandu 6,000 vaave kwiita nuvulwaye yiivwo mukivala yiichio,yiyi avandu 244,000 nivaave kuhambizwa uvulwaye yiivwo.
Avakilanyi mucounty yinu vakichaya amalago


Avakilanyi muviitu lugano nalugano mucounty yinu gavoleka ndi sivalondanga amalago amalgo gaseeekali yaave kuviika ho ,agukwiikala ihale umundu kutula kuundi.

GAVANA wi county yinu Dr.Wilbur Khasilwa Otichilo ,avoola ndi iviitu vyu Wambali ,LUANDA NI CHEPTUL,vikikili mu navandu avanyingi vadindana havundu halla.

kamishena wi kaunti yinu umwami ochilo oyugi ,avoola ndi vaziiza kunigwa kutuliza avakilanyi vataguliza ivyukulya muviitu ,navola yiyi ninzila ndala iyokogehiza avandu muviitu.
Imiyinzi muchitu chi Mudete jakogoyana


Imiyinzi muchitu chi mudete chakusingila ,avakilanyi nivahanilwa ichiova.

Gavoleka ndi kwali ho navakilanyi vaali nivatuli icchiova ,kuzya kuguliziila yo ivindu kalunu nuliveye ilidiku lyi chitu ,na lwa vateeveywi vatuli nivasuula.

kijili aviimilli viichitu yiichio kwiingilla hagati nukuhana ivilyango vyi chitu yiichio.

ERIC SOGONI nimulla kuvakilanyi muchitu yiichio.
Corona yakwiita avandu 884 ilidiku llara America


Uvulwaye vwa Covid 19 ,vwakiita avandu 884 mukivala cha Ameleka mulidiku lilala ilyakuviita,kuvandu vakukuza yavo numwana wu mweli mulla namasiiza gavili ,avandu 215,215 vaave kuhambizwa uvulwaye yiivwo.

Umwamishi wikivala Donald Trump ,yakovoola ndi hambili hakuziiza yaha haziiza kuva ahahandallu,ivindu vyukwiikinga navyo vakogeha.