Category Archives: sulwe fm

Bamenya mukaunti ye ebungoma balikhabakambilwa khukhwibanda nende bakeni khukhwama enje we ekaunti eyo alala ne khubusiana mumilukha kie khukhwisangasia nga engila ndala ye khukhwikhingilila khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona


Bamenya mukaunti ye ebungoma balikhabakambilwa khukhwibanda nende bakeni khukhwama enje we ekaunti eyo alala ne khubusiana mumilukha kie khukhwisangasia nga engila ndala ye khukhwikhingilila khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.nalomaloma khumesa yefwe ye kamakeni omusibayi musikuka sie bulamu muserekali ye ekaunti ye ebungoma dr anthony walela lundi arebire bamenya khufunikhililangakho bakeni abo khubise bie chindalo 14 nio lwanyuma batubane alala.ne nga omwanamakhuwa wefwe jimmy simiyu nabola walela nono alikhareba bamenya mukaunti ye ebungoma khulondakho kamalaka karerweo ne sikuka sie bulamu mukhwiyaya nio mbo bakhecha baambisibwa bulwale obwo tawe
Kagwe Corona


Esabu ye babandu bali ne birusi bia corona mwirambo muno yama khunina ne khwola 38.

Esabu yino eninile enyuma we babandu babandi 7 khunyolekha ne khaukha akho  musirimba sia Nairobi.

khulondekhana nende omusibayi we sikuka sie bulamu mwirambo Mutahi Kagwe babandu 7 bama khunyolekhana ne birusi ebio  enyuma we babandu 81 khukholebwa bukeli  mu labaratory ya serikali omubuise bie kamasaa 24 kabirire.

Omusibayi Kagwe nalomaloma ama khubola mbo e county ye ebweni mubalwale ba corona eli ya Nairobi.

Mubise ebio Kagwe ama khubola mbo khuli ne balwalwe bakholebwe bukeli batakha bulwale obwo ne bacha khukelwa lundii khumanya  niba baonile namwe tawe.

Khurakikhila endalo ya muchuli  serikali echa khurakikha khubapima babandu babamile mumarambo kenje  ne khubandwa  eyi nareba banakenya khulonda kamalaka ke khulekha khuba enje chisaa che silo.

 

 
Omurangilisi akabukhana nende omujumbe


Kumulomwa kwo omujumbe we lisasa lie bujumbe lia kimilili Didmas Wekesa Barasa mbo gavana we county ye Bungoma Wycliff wangamati enyekha aonwe khusisala esio kwachililile khwikichibwa nende babemelesi baukhane.

Nalomaloma ne nakhalondo yino omurangilisi we lukongo lwa Ndivisi mulisasa lia Webuye east Martin Pepela ama khubola mbo  nibo nga barangilisi be chingongo sebalikho nende omunduobawelesia bukeleki  khulondelele anende nisio benyekha khukhola khumilimo kiabwe nga barangilisi be chingongo tawe.

Wanyonyi ama khumwenya omujumbe Didmas khwelungikha kimilimo kiewe  na khulekhana nende serikali ye county khuchililisia bukhalabani bwayo.

Mubise ebio pepela ama khuba nasangaliala chindengekha rengekha chirerweo nende serikali ye county ye bungoma khukhingilila bulwale bwa corona khwingila  mucounty eyo.

Kakhaba kario ama khuba nareba serikali ye county khulekha khurosoa bushuru khubakhala bakekhe.

 
liye lirafu lyaburukhe akari wo omurangirisi we lukongo lwa kabuchai chwele Barasa mukhongo nende gavana we ekaunti ye ebungoma


liye lirafu lyaburukhe akari wo omurangirisi we lukongo lwa kabuchai chwele Barasa mukhongo nende gavana we ekaunti ye ebungoma wyclife wangamati khuchabari mbo khuli nende mulala we bakhalabani muserekali ye ebungoma khukhwama mumbeka echo olamukholelangakho embelekeu ne khumwonakila lisina liewe.nalomaloma mukhulekha khurara lisina lio omukhalabani oyo,mukhongo amakhubola ali kimima kio omukhalabani oyo kiabele nekimusinya ne nono alikhareba omwami wangamati khukhwingilila akari nga ta barekane chimbasi.naye elubeka lwewe omwami simiyu mutaka kamakhwicha abuwanga nekhubolela omwami mukhongo mbo slabolelanga bandu bungali tawe eyi nabola mbo bukabi bwe mbolela muward ya kabuchai chwele bwabelemo lumuna lukali po
serikali ye bungoma yenya bandu khuyabila basime babwe mumasaa 24


viongozi be kaunty ye Bungoma nebemelelwe nende gavana wyclif wafula wangamati nono baaamue mbo omundu nafwa mukaunty eyo kenyikhana khumusikha mumasaa 24 nga engila ndala yekhukhingilila kimikutano nga engila ndalakho yekhukhingilila bulwale bwa corona.wangamati kamakhulomanga kano nali mulikangilo lia webuye  niyo abele narongisiane nende  seneta moses masika wetangula, county commmisioner alala nende babunge babandi
serikali ya Transnzoia ekulila bamenywa vifaa bye khukhingilila lufu lwa corona


serekali ye ekaunti ya rans-nzoia yachilile khurao chindengekha rengekha che khulwana ne bulwale bwe khaukha kha korona niba bunyolekhe mukaunti eyo.kano kalomilwe nende gavana we ekaunti eyo patrick simiyu khaemba wamakhubola ali alakilile khukulwa khwe birumikhi bibienyekha khukhingilila babandu khuambisibwa bulwale obwo bicha khurumikhila chirupia chimilioni likhumi.khaemba kakhaba kario abola ali serekali yewe yabele nenyola bilala khubirimikhi khukhwama khuserekali ekhongo bilikhabirumikhwa nende bakholi muserekali yewe khukhingilila bulwale obwo.omubise ebio khaemba amakhulakilila khukhwikalwa khwe khubukusi burera alala babandu bakali mukaunti eyo mubukhalabani bwe khukhingilila bamenya khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.bulala khubukusi obwo buli kiminini, sibanga, kachibora, endebess, sikhendu, chepchoina , kwanza, kapkoy ne kolongolongo
Serikali ye Bungoma efunga chisoko nekhukhuba marufuku kimikhungano kie kamasika


serekali ye ekaunti ye ebungoma yemekhe chindalo che khusoko khubise bie kumwesi mulala mundengekha rengekha che khukhingilila bamenya khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.nalomaloma khubanamakhuwa enyuma we kumukhungano kurerire alala babemelesi muserekali yewe mwisomelo lie bulimi sia mambanga gavana we ekaunti ye ebungoma wycliffe wangamati lundi amakhulangilila bamenya be ebungoma khukhwibanda ne kimikhungano kikiaukhana ne khulimo kamabukana ne kimilukha kie kamasika.lilaka lia wangamati liamakhurwakho busiro nende omuruki we ekaunti ye ebungoma abdi hassan wamakhubola ali serekali eli meso khubukulila abo bacha khulekelesia lilaka elio engila endulu ye kamalaka.
Kamatembeli ke bakatolika kachilila ne kamabukana


Kamatembeli ke bakatolika mwirambo kalachilila   khuba khwasie  khumasaba  yakhaba bulwale bwe khaukha kha korona nebuchilile khurania banakenya.Kano kamakhurwa abuwanga mumukhungano kwe bapisikopi be litembeli elio mwirambo musirimba sibofu Nairobi.

Khubirira khwikhuwa liliamakhurusibwa ne kumukanda kurera alala bapisikopi be litembeli lie bakatolika mwirambo,bakhulundu mumatembeli ako balakililwe khuba nende balondi batiti ne lundi banalisubila benyekha  babe  buleyi bwe emita ndala khukhwama khubasaiabwe.

 

Bakhulundu lundi bakambilwe khukhwilwacha likhuwa lie khuolelesia kimioyo  ne khukhwibanda ne kamelwacho kanyala karere liliesindukha mubanalisubila.

Bapisikopi abo babola bali kamatembeli ke bakatolika kacha khuba khwasie khubanalisubila khumasaba ne khubola bali kamasaba niko engila niyo wele khakaba akanana nende babandu bewe babamusubila.Kakhaba kario abo bakhenya khucha mwibukana  baliba balekhule khusikala muchingo chabwe.
Chindalo che chisoko chimekhwa ebungoma ,abola ali gavana Wangamati


Serekali ye ekaunti ye ebungoma yemekhe chindalo che khubukusi namwe chisoko mukaunti eyo khubise bie kumwesi mulala mundengekha rengekha che khukhingilila bamenya khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.

Nalomaloma khubanamakhuwa  enyuma we kumukhungano kurerire alala babemelesi muserekali yewe mwisomelo lie bulimi sia mambanga gavana we ekaunti ye ebungoma Wycliffe Wangamati  lundi amakhulangilila bamenya be ebungoma khukhwibanda ne kimikhungano kikiaukhana ne khulimo kamabukana ne kimilukha kie kamasika.

Lilaka lia wangamati liamakhurwakho busiro nende omuruki we ekaunti ye ebungoma Abdi Hassan wamakhubola ali serekali eli meso khubukulila abo bacha khulekelesia lilaka elio engila endulu ye kamalaka.
Sekhuli nende omundu okundi onyolekhe ne khaukha kha korona mwirambo ta;abola omusibayi Kagwe


Babandu saba babanyolekhe ne bulwale bwe khaukha kha korona mwirambo balikhabachilila ne busilikhi mungila chindayi.nalomaloma khubanamakhuwa musikuka sie bulamu khunju ya afya nairobi omusibayi musikuka sie bulamu mwirambo mutahi kagwe  amakhubola ali khukhwola  luno    serekali yabele nekela  babandu 173 ne khunyola 7  abo ne khaukha kha korona   .

Khulondekhana nende kagwe  sebanyolilekho mbao omundu okundi   ne khaukha kha korona mwirambo tawe.

Kagwe  amakhubola ali  serekali yamalile khukela sikelo sie bukhafu mumibili kie babandu 600,000 babengile mwirambo khumanyilisia niba bali ne khaukha kha korona namwe tawe.

Amakhubola ali serekali lundi echa khurakikha bukhalabani bwe khukela babandu sikelo sie bukhafu mumibili kiabwe mumbeka nicho banyolekha mubukali khurakikha munyongesa yino.