Category Archives: sulwe fm

Omusikari wa AP okholanga kimilimo muofisi ya DP Ruto anyolekhna nafwilile munju yewe


Omupolisi we buuli ap olinda bikuka bio omulondela wo omuruki william ruto khunju ya harambee annex nairobi amakhunyolekha nafwile munju mwewe imara daima nairobi.
chabari chibola chili omupolisi oyo oli ne libale lia sergent khwisina kenei aba khumilimo endalo niyo waba waba omusibayi musikuka sie kiminyawe rashid echesa nende babandu babili khukhwama enje we lirambo bengila mubikuka ebio.echesa nende babandu abo babele nebafunanisibwa kumusango kwe khukhwituba mundakano ye ekontrasi ye bukuli bwe bulwane bwe banamae bwe chirupia chibilioni 39 bukhali bwang’ali ta.
ne nono bapolisi babola bali kenei anyolekhe ne chimbala che chindolio khumurwe mwiba libonekhana nga khukhwiyira.
Chisike eli dalili ye sisyaumba basakhulu be Bungoma bara abuwanga


Basakhulu mukokwa ye basakhulu babukusu mukaunti ye ebungoma nebarangililwa nende Bonface wanyonyi alala nende benard barasa bechile abuwanga ne khulangilila banakenya khukhwikanila ebweni wa wele nio mbo wele olane khumala chisike chichilile khusalikha mwirambo ne khukhwonakaka bimelwa mukaunti chindala.khulondekhana nende basakhulu abo chisike chili sili silamo khukhwama khuwele khubandu bakhamuria tawe. luno luri chikaunti 17 mwirambo chabele nechiatulwa ne chisike ne khukholela buri mubamenya khulondela bubwonakaki bwe bimelwa biabwe ne chisike echo.
Bakhala babaebwa chikontrasi nende Spika we ekaunti ya Trans-nzoia Werunga bakharungwa chirupia chabwe tawe


Balala khubakhala babaebwa chikontrasi che bukhala nende nakibondo we ebunge ye Trans-Nzoia Joshua Werunga ,barikhirisie khucha musiina khumufunana kumusango enyuma we khuloba khubarunga chirupia khubukhala bwabwe.

Bakhala abo nebarangililwa nende  Amresh Patel nende owasie    Patel Jimnish  babola bali werunga abele nabasukia sukia busa nga eyi lundi nalekelesia chisamanji che baabini babwe be kimisango.

Sililo sie bakhala abo sicha bise nibio nilomekha mbo ekaunti ya Trans-Nzoia eli ndala we chikaunti chikhililwe khurunga kamakobi niko chibanjwa nende babandu babakhola bukhala nacho.
Ba MCA be ebungoma baukhana munganakani nende Omwami Waluke khulondela khurusibwa khwe babasiabwe baroborwa-Nominated mukokwa che ebunge eyo


 Balala khubarangilisi be muchingongo mubunge ye ekaunti ye ebungoma balikhabekicha kumulomwa kwo omujumbe wa sirisia omwami John Waluke mbo barangilisi be muchingongo babaroborwa nende bamenya mubunge eyo bekhikhile khunula babasiabwe babaroborwa ne kimikanda kie bukhangarani mubunge eyo bubweyangu mukokwa chichaukhane mubunge eyo.

Nalomaloma khunakhalondo yino omurangilisi we lukongo lwa kimaeti Jack Wambulwa abola ali barangilisi babaroborwa nende bamenya mubunge eyo balondile kamalaka khutimania babasiabwe abo mukokwa che ebunge eyi nabola ali barangilisi abo babonekhana khuba ne embelekeu mubunge eyo.

Waluke nalomaloma mumuse kwe endekhelo ya sulwe mabwibwi kaluno ekichile sikholwa sie barangilisi be muchingongo  babaroborwa nende bamenya mubunge ye ebungoma mukhukubenga babasiabwe babaroborwa ne kimikanda kie bukhangarani ne khubola ali okwo kuli kumwinyawe kunyala kwalemasia bukhalabani bwe ebunge eyo.abolile ali buli omurangilisi we  mubunge eyo ali omulekhule khuba mukokwa yosi yosi ye ebunge eyo.

 

Endalo ya likoloba barangilisi baroborwa ne kimikanda kie bukhangarani 15 mubunge ye ekaunti ye ebungoma nalimo Fred Musebe nende Hilda Siaga bekichile babasiabwe mukhurusia mukokwa che ebunge alala ne khubakubenga eyi nebabola bali sebalondile kamalaka mukhukhola bario
Omusomi wanyola kamakisi 382 mu KCPE musisomelo sie khuranga sia Nzoia Sugar akhache musisomelo sie khabili ta


Nga eyi basomi mubisomelo bie khabili mwirambo nebachilila ne siulukho sia akari we bukhabi bwe khuranga bwe kamasomo kumwiko kuno kuno,omusomi Shadrack Masinde wakela kamarebo ke ekilasi ya munane kcpe kumwiko kukwabirire musisomelo sie khuranga sia Nzoia Sugar ne khunyola kamakisii 382 akhabonakho silibwa sie sisomelo sie khabili ne kufwa oku tawe.

 

Khulondekhana nende shadrack  oli omumenya wa lutungu ,mulukongo lwe ebukwe wa sangalo mwisasa lie bujumbe lia kanduyi  aba nalangwa musisomelo sie khabili sie basoleli sili khusikelo sie lirambo sia chewoyet ne kakhali babebusi bewe bakhililwe khunyola chirupia che khumuyila musisomelo esyo.

Abola ali bukhalabani bwe babebusi bewe bwe khunyola buyeti bwe chirupia che kamasomo khukhwama khuserekali ye ekaunti ye ebungoma musikono sie chirupia che kamasomo musikuka sia gavana bwabele nebukhalangila aatikha nga eyi nalangilila omundu mwoyo mulayi khumuabina nio mbo achilile ne kamasomo kewe mala lwanyuma olele kamaroro ke khuba omubasi
Bukhalukha Trans- Nzaoia


Barangilisi ba muchingongo mucounty ya trans- nzoia bawelesie gavana Patrick Simiyu khaemba kamachuma kabili khwimekha kimilimo afisa babalomekha khuba bakhalukha bali muserikali yewe.

Nebemelelwa ne Lawrence Mogusu na Erick Wafula, Daniel Kaburu ne
Benard Aliang’ana babola mbo khuno khwamanana ne sikelo sia angaki sia bukhalukha muserikali ya Khaemba.
kakhaba kario, owasiabwe Bernard Mlipuko aukhane nenabo nakhubola mbo benya gavana abawekho sindu.

 
Kamayingano kamarafu kaburukhe akarikari wa nominated MCA nende abo babaroborwa nende bandu Mukaunty ye Bungoma nende


Kamayingano akari we barangilisi be muchingongo babaroborwa nende bamenya alala nende abo babaroborwa ne kimikanda kie bukhangarani mubunge ye ekaunti ye ebungoma nono bwabukule kumukhosi kumuyakha.lino licha enyuma we barangilisi be muchingongo babaroborwa ne kimikanda kie bukhangarani 15 khurusibwa mukokwa che ebunge ye ekaunti eyo.barangilisi baroborwa abo bele bali mukokwa chitaru che ebunge ne nono liba elio licha khubalekha mukokwa ndala yong’ene.barangilisi abo nebarangililwa nende fred musebe nende hilda siaga babola bali khunulwa chindebe echo khwamanana ne liliekomba liabwe lie khuebwa birumikhi bibienyekha khuchililisia kimilimo kiabwe ne khulimo bikuka alala ne bakhalabani mubikuka ebio.musebe abola ali barangilisi babaroborwa nende bamenya babele nebabakubenga ne khubafwochola buli khase liba liliakholele nebacha musiina nebenya esiina ebayete khunyola ng’ali chabwe bulayi bwenge nga barangilisi baroborwa mubunge chichindi mwirambo.Khulondekhana nende musebe barangilisi baroborwa 15 abo baroborwa ne kimikanda kiabwe kie bukhangarani khurangilila kamakhuwa kakaukhana mubunge ye ekaunti ye ebungoma nekhulimo ke baraka,babandu bali ne buleme khumibili kiabwe,chikholo chinditi akari we kakandi ne nono benyekha baebwe bulekhule bwe khuchililisia kimilimo ekio. musebe nono alikhalangilila seneta we ekaunti ye ebungoma moses wetangula oli lundi omwimelesi we kumukanda kwa ford k kuli nende barangilisi be muchingongo baroborwa sita mubunge ye ekaunti ye ebungoma khukhwingilila akari nio mbo khube ne bukwalafu mubukhalabani bwe ebunge ye ekaunti ye ebungoma.
Sisomelo sia Muyayi khufungwa khulondekhna nende liba libi


Kamombakho ke sisomelo sie khuranga sia muyayi mwisasa lie bujumbe lia kanduyi mukaunti ye ebungoma kali mwiba limayanu ne kanyala kakholela kamaraba khubasomi niba sikono sie chirupia chikhusia lisasa elio cdf sesicha khuana buyeti bwe khukhwombakha chikilasi ne chichoo tawe. nebalomaloma khunakhalondo ya sulwe omusomesia omukhulu musisomelo esyo john konyelo nende wendebe ekokwa ye bubwimelesi musisomelo esyo simon sunguti ,bamakhubola bali bamalile khunyola ebarua khukhwama musikuka sisimelela kamakhuwa bulamu ne bumiliu mukaunti ye ebungoma ebola eli ndala khuchikilasi musisomelo esyo chili mwiba limayanu ne basomi sebanyala bachilila khusomelamo tawe.
Bachief nende balondi babwe barebwa khubula babebusi bakukhulila babana babwe baleme muchinju


Balukongo,balondela be balukongo alala nende bakasa mulukongo lwa Kimaeti barebirwe khubulululakho babebusi bakukhulilanga echingo babana bali ne buleme khumibine khubemana ng’ali che khunyola kamasomo nga babasiabwe babandi mwirambo .
kano kabele nekalomwa nende consolata barasa oli omusomesia we basomi bali ne buleme khumibili kiabwe musisomelo sye khuranga sya libolina special school for the physically challenged obolile ali serikali yabele nebanda chirupia chingali khukhwimelela ka masomo ke babana bali ne buleme khumibili.
Omujumbe wa Tongaren simiyu Eseli asangalile engila yabukulwa ne sikuka sie busomi mwirambo khuuya babekisia bakhulu mubisomelo bia serekali


Omujumbe wa Tongaren simiyu Eseli asangalile engila yabukulwa ne sikuka sie busomi mwirambo khuuya babekisia bakhulu mubisomelo bia serekali mumbeka echo ne khubola ali liba elio liarakikhe khusala kamatunda lukali musisomelo sie khabili sie bakhana sia mitua ne sie basoleli sia st patricks naitiri enyuma we bisomelo ebio khukela bulayi mumarebo ke ekilasi ya 12 kcse kumwiko kukwabirire.eseli wamakhuba musisomelo sie khabili sia mitua amakhurumikhila bise ebio khulangilila omurangilisi we lukongo lwa mitua soysambu stephen wafula khubona mbo serekali ye ekaunti ye ebungoma erakikha ne khuchililisia bichoa choani bie enganga mwisasa lia tongaren bulayi bwene nga nelelakholanga mumbeka chichindi mukaunti eyo.