Category Archives: ramogi fm

JAOD BURA OCHANDA OBALO E WACH KOMBE MILOSO NE SIKUNDE


 

JAOD BURA MA BOINDO GUIDEON OCHANDA KORO WCAHO NI PINY OWACHO NONEGO OMI THUOLO MOKUONGO GIGO MOCHUNO E WACH  GAYO LANDRUOK KORONA KAR NE GIKET THENGE SILING BILLION 1.9 MAR LOSO KOMBE NE SIKUNDE. GEORGE AMOLO NIGI MATHOTH
JODOLO MATINDO OKWA MONDO OSUM PARO KUOM MADONGO


ESECHEEGI MA PINY OWACHO POD OKETO KUM MAGENGO NE JODONGO DHI E UTE MAG ALAM  MAR GAYOGI MONDO MI KIK GIGAM MIDHUSI MAR CORONA, LUORO NITIERE NI MOKO KUOM UTE MAG ALAM KIDEK PODHO KALUWORE GI TELO MAG OJENDE.

KALUWOREGI MANO OJENDE MASANI OKAWO TELO MAG KANISNI KORO IJIWO MONDO NI JOBED KASUMO PACH JODONGO MOSEBEDO KATAYO CHENRO MAG ALAM TO KATAKAMANO SANI KORO OLORNEGI OKO MAR KANISNI.
WUOYI JA JABEMBO OLORNE E TESEND OBILA URIRI


NYATHI MA WUOYI MA JA HIGNI 14, MISEYO KUOM KETH MAR BAMBO NYAKO MA JA HIGNI ADEK, MA EN NYAR MANE EN JALUP RUOTH MACHON YOO URIRI, OLORNE E TESEND OBILA MA URIRI.

KOMANDA MAR OBILA MA SUB COUNTY MA URIRI OWACHO NI JALO NYOMAKI KENDO OLORNE E TESEND OBILA.  IBIRO CHWALEE NYIM DOHO KINY WUOKTICH

JATEND OBILANO WACHO NI NYATHI MA NYAKO NO NYORING GOD NYAKA E KAR THIETH MA AWENDO  MANA TOK KANYOBAMBE KENDO NONRO MAR LAKTAR NYISO NI EN ADIERA NI NOBAMBE
MUDAVADI DWARO REFERENDUM MONYWAKO JOKENYA


JATEND DUOND BURA MAR ANC MUSALIA MUDAVADI OKWAYO MOGANDA JO MASAI  MONDO JOMED RIWORE E TWECH ACHIEL  E SECHEGI MA KENYA OCHOMO YIERO MA HIGA 2022. MUDAVADI MA BENDE NYOWACHO NI EN GI MILUMA MAR BEDO JATEND PINY KENYA E YIERO MADUONG MAR HIGA 2022, NOKWAYO OGANDA JO MASAI NI MONDO JOBI OSIRE LWEDO E KINDE YIERO.

NOWACHO NI KAPO OYIER, OBIRO TIYO GI THUOLO MA KAMANO E CHIERO OCHUMI MAR KENYA.  MUDAVADI NOWACHO NI GI SANI OSIRO OKANG MAR JATEND KENYA UHURU KENYATTA E LWENY MAR KEDO GI MIBADHI KOPAKO DUOL MAR KEDO GI MIBADHI KUOM OKENGE MOSEGOYO E LWENY MA KAMANO.

MUDAVADI NOWACHO NI OKANG MA SANI KENYA OCHOMO MAR DWARO LOKO KATIBA OK ONEGO BED NI EN MANO MA KELO BER NE JII MANOK KOWACHO NI ONEGO OBED NI EN MAKELO CHIKO MA BIRO DEWO JII DUTO MACHAL

 
OWNG’ NEDE MAG LUPO


JAKOM DHO WEDHE DUTO MA PACHO KAE BMUS TOM GUDA, OPAKO MOKALO OKANG MOKAW GI KENYA COAST GUARDS  MAR WANGÓ GIGE LUPO MAOK OUPDHI MA YANDE NE JOLUPO MOKO TIYO GODO E NAM LOLWE MA NENGOGI ROMO SILING MILLIN 4

NEDEGO GIMN MAGO MANOMAKI ENAM LOLWE  KENDO NYOWANGGI MANA E DHO LWANGNI BEACH  KISUMO.

GUDA WACHO NI KATA KOBEDO NI EN GIMA LIT NENO KAKA GOGO MILUWOGO RECH WANG, THOTH GIGE LIUPO MAOK OPUODHIGO EMA OSEBEDO KA KELO IDHIERO MATHOTH E NAM.

 

NOWACHO NI OSEYANGORE NI RECH KWANNE DOK PINY E NAM LOLWE  KALUWORE NI JOLUPO MATHOTH SANI POD NEGO REDCH MATINDO.
MALOYO SIKUNDE 176 NIGI MIDHIERO


 

MALOYO SIKUNDE 176 MAG JII GIWEGI E KUONDE DAK MONGOHORE MA KIBRA  KOD LANGATA, NI E MUDHO KOTUDORE GI WACH YEPO MAR SIKUNDE KALUWORE GI CHIKE MANYIEN MA SANI OKETI GI PINY OWACHO  KAKA YOO MAR KEDO GI LANDRUOK MIDHUSI MAR CORONA.

KALUWORE GI JAKOM RIWRUOK SIKUNDEGO CHARLES OCHIEL,  SIKUNDEGO OSEKONYO MOKALO E DONGRUOK MAG SIKUNDE MA THURKA. ERIC OWENGA KETOWA E LER.
JII233,000 OSEWITO TIJEGI NYAKA NE KORONA CHAKRE


KWAN JII MOHING 233,000 NOWITO  TIJEGI E BUO DWEVHE AUCHIL MOKALO NYAKA NE TUO MAKOCH MAR CORONA NYNYRE E PACHO KAE. MAERI EN KALUWORE GI JATEND MIGAO MAR LEBA SIMON CHELUGUI

KANOLOSO GI RADIO RAMOGI, CHELUGUI NOWACHO NI OKENGE MOWINJORE IBIRO KAWO MAR NENO NI JOK MANOWITO TIJEGIO OYUDI KENDO.

NOWACHO NI EN GI GENO NI SECTOR MAR LIMBE KOD MAMOKO MANONDIKI JII MATHOTH BIRO CHIER MAPIYO KAPONI KAKA LANDRUOK MAR TUONO OSECHAKO DOK PINY E THURKAENI NYALO DHI NHYIME

NOKWAYO KEMBE MA BENDE NOSENGADO OSACH JOTICH KOD MAGO MANOCHUNGO JII E TICH NI MONDO ONDIK JOTIJGO KENDO KOWACHO NI  GIMANY YORE MAMOKO MANYALO YAWO THUOLO MAR TIJE.
NODAGI NDIKO DUOND BUCH TANGATANGA


JANDIK DUOND BUCHE MAG SIASA E THURKA WACHO NI NODAGI NDIKO DUOND BURA MAR TANGA TANGA NIKECH NYING CHAMANO GALAGALA KENDO NI KENDO KALUWORE GI CHIKE, NE OK ONYAL NDIKO CHAMANAO KAOK NE OLOK NYINGNO.

BENDE OLERO NI NODAGI NDIKO DUOND BURA MAR COAST PEKEE NIKECH PEND CHIK NAMBA ABORO OTWEYO LWETE E NDIKO DUOND BURA MOTENORE E ALUORA ACHIEL KOWACHO NI NYAKA DUOND BURA BED MANO MA ONYWAKO KENYA MANGIMA.

 

NOKWAYO JOSIASA MAGETO NDIKO DUOND BUCHE MAG SIASA NI MONDO JOSOM CHIKE MATAYO NDIKRUOK MA KAMANO MAOK NI NGATO BET TO CHUOGO NYIK MAOK ONYISO ACHIEL MAR JOKENYA.

NOWACHO NI BENDE DUOND BUCHE MADWA DHI E YIERO E TWECH ACHIEL NYAKA LOS MANIFESTO ACHIEL MA GIN DUTO GIDHI LUWO.
MIYO MORO OROCH RATIRO MARE MMBASA


MIYO MORO MANYOCHA CHUORE OGOYO MOMUKO LAKE E KAR DAK MONGOHORE MA KIDOGO BASIE EOD BURA MA NYALI MOMBASA KORO KWAYO PINY OWACHO MONDO MI OJOLE MONDO MI KAW OKANG NE CHUORENO.

MAGI NE OWACHO BANG RINGO KENDO NINDO EKO E THUOLONMAR NDALO ABICH GI NYATHINE MATIN MAJADWECHE ADEK MOKONI CHUORE NO MAJAKONGO NE DWARO DEYO.
ngA’TO ODERE BANG NYUOMO CHIEGE TAMORE


JAL MORO MA JA HIGNI 36 BANG OMIN MARE TAME USO BATH LOPGI MANYODWA USO MONDO MI OYUD OMENDA MAR DHI NYUO,O CHIEGE E GWENG MA CHIGA, EI KANYACH KACHAR LOCATION E SUB COUNTY MA HOMABAY TOWN.

MOSENINDO MOSEYANGI KAKA PETER OTIENO NODERE GI TOND TUORO E YADH MAWEMBE MORO E DLAGI KANYO BANG OMIN MARE TAMORE WINJO KWAYO MARE. RUOTH MA KONO BERNARD OMUGA, NLERO NI MOSENINDO NOSEWINBJORE GI MIN MARE NI MONDO OUS BATH LOPNO MONDO MI ONYUOM JAODE BANG KAOCHE SUNDE MONDO ONYUOM NYAKONO MANOSEBEDO GODO HIGNI 10.

OMUGA WACH NI JALO JAODE NOWUOK ODOK THURGI GI NYINDO ADEK TO KANODUOGO TO NYOWACHO NI JONYUOLNE DWARO NI MONDO ONYUOME MAPIYO , OKANG MANOMIYO MOSENINDO OLOSO GI MIN MARE OPOGNE BATH LOO MONDO OUSI ONYUOM GODO JAODENO.

RUODHNO WACHO NI JALO NOSEYUDO JANGIEWO MANYOBIROGO DALA NYORO EMA KAETPO OWADGI NORIEMBO JANGIEWONO GINO MANIMIYO JALO OJOK OKAW NGIMANE.

MOTELO NE DERE, JAL NYODHI IR MIN MARE GI ICHWANG KOKONEGI NI OWEYO NEGI LOPNO GIDAGIE. RINGRE NOTER HOMABAY MORTUARY.