Category Archives: musyi fm

Mombasa mundumuka kutumbwa ni ukuta.


Mundumuka umwe wa miaka kati wa 35 na 40 yu eiitiwa sivitalini wa Portreitz ena mauumisye itina wa kutumbwa ni ukuta ula wiiye ploti imwe vakuvi na nyumba yake utuini wa Mathare – Chaani Changamwe kaunti ya Mombasa.

Kivu wa location isu ya Chaani Ben Mutunga Valasa niwaikiithya kiko kiu vala waweta kana contractor ula eungamie waki wa ukuta usu niwaandikithya uvoo na maovisa ma volisi ukunikili uendee.

Patrick Munago ni umwe wa andu ma ngoo ya ulau ala mamwitaana na kumusembya sivitalini wa Portreitz vala uendee na ukwata uiiti.




Mbunge yienda uelesyo iulu wa utumii wa kinandu kya Covid 19.


Mbunge yienda nikana muvia wa kinandu na ula wa uima wa mwi, sitwaiisye ukunikili iulu wa undu kinandu kya COVID-19 kithiitwe kiitumika.

Gilgil MP Martha Wangari easya kana mwene kivila wa kamitii ya mbunge ya uima wa mwii Sabina Chege niwailite kuelesya mbunge na ripoti mbithianu iulu wa undu ilovia isu syithiitwe siitumika kwambiisya iituku yimwe mwei wa 7 mwaka uu.

Soy MP Caleb Kositany nake niwongela kwasya kana mwene kivila wa kamitii ya kinandu na mivango ya silikali Gladys Wanga, o nake niwaile kuelesya iulu wa utumii wa ilovia isu.

Ona uu wivo, Wanga easya kana nivethiitwe na miseleano kumana na moalyuuku ala maneekiwe o mituki nthini wa utongoi wa kamitii isu.




Andu 400 nimaikiithwa kusembwa sivitali mena maumiisye manene, kumana na mutuiko munene ula weethiiwe musyini munene wa Berut nthi ya Lebanon


Andu 400 nimaikiithwa kusembwa sivitali mena maumiisye manene, kumana na mutuiko munene ula weethiiwe musyini munene wa Berut nthi ya Lebanon

Kuatiania na report ila siutuvikia vaa Musyi Fm kuma kwa kiseseni kya kunyaiikya mauvoo kya silikali nthi isu, Myako ya mawikalo ma musumbi niyo imwe yaanangwa ni mutuiko usu.

Report ingi syiweta kana, ve mutuiko ungi munene weethiwa kisukioni kya meli kya Musyi usu wa Beirut, vala utongoi wa kisukio kiu ukwasya kana, nivatonyeka kukethiwa na wanangiko munene wa mali.

Kiko Kiu kithiwa ivindani yii, kweteeletwe koti wa ngwatanio ya nthi ila syi mwiwano UN yumye utwiiyo yiulu wa ikuani ya esililwa 4, ala meukonanwa na uwaani wa ula wai prime minister wa tene Rafiki Hariri naa ula wooaiwe kwi mwakani wa 2005.

Aaatiyi oonthe me 4 ma nguthu ya Hezbollah,methiitwe mailena na kukonanwa na kikw’u kya Hariri, vala utwiiyo wa ikuani yiu ukumwa auke wakataano.




Mboo kuvithukia Muumandu Masaku


Ve Mboo yooneka iyoo kuituka kiimani kya Mutitu wa Muumandu, location ya Muumandu kauntini ya Masaku naa ila ni muisyo munene kwa ene nthi, ala menda maovisaa ma kusuvia nyamu sya Kithekani mose matambya ma mituki na kumantha undu ikutungwa mutituni ula ituaa..

Ndeto isu ni kuatiania na chief wa location ya Muumandu Douglas Mutavi.




Mundumuka umwe wina ukuu wa myaka 58, utuku niwatiwa ni thayu vau kwa vau, itina wa kukimwa ni ngali nini kisioni kya Kalulu Kila ki Mtito Andei subkauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni,leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi.


Mundumuka umwe wina ukuu wa myaka 58, utuku niwatiwa ni thayu vau kwa vau, itina wa kukimwa ni ngali nini kisioni kya Kalulu Kila ki Mtito Andei subkauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni,leluni munene wa kuma Mombasa kuka vaa Ilovi.

Kommander wa volisi ku Makueni Joseph Ole Napeiyan ayikiithya mbanga isu aweta kana, mundumuka usu ivindani ya mbanga isu, ekilaa lelu usu kisioni kyu kya Kalulu, vala wakimwa ni ngali isu nini, naa ila yiumite ngaliko ya ilovi yiendete ngaliko ya Mombasa.

Mwii wa mundumuka usu niwooswa ni volisi, na waiwa nyumbani ya kusuvia mii ya akw’u sivitalini wa Makindu, vala nayo ngali ila yeeka mbanga isu niyakuswa na yu tii isiiyiitwe kiseseni kya volisi kya Mtito andei, O ukunikili utwaiiw’e.




Masaku, mwanake umwe, 21, niwatiwa ni thayu akwatw’a ni mwaki wa stima.


Mwanake umwe, 21, niwakwatwa ni mwaki wa stima utuini wa Ikulu ngaliko sya Muvuti nthini wa sub kaonti ya Masaku ivinda yila uktemaa muti.

Ayiikiithya movoo asu, munini wa chifu wa kisio Elizabeth Mwangangi niwasya kana mututia na anake angi 3 meiisoetwe kivalua kya kusea miti.

Mwii wa mututia niwooswa ni polisi wathi kwiwa nyumbani ya akw’uya Machakos level 5.

Ona uu wivo, ma ofisaa ma Kenya Power Masaku meeka kulasimika kuka kutemanga miti isu.




Uwaani ula uukonanwa na itheka Kathuma Kyambuko Masaku


Andu 5 nimo maminite kukwatwa maikonanwa na kiko kimwe, vala mundu muka umwe wina ukuu wa myaka 55 unooaiw’e ni andu matesikie mamuvivisya nyumbani nduani ya Kathuma_Kyambuko, ila yi sub location ya Misakwani, location ya Mumbuni kauntini ya Masaku, kumana na ngusanisyo sya itheka.

Ndeto isu syaikiithwa ni ovisaa munene wa muvia wa kisalu ku Masaku Muwandu Rhoda Kanyi.

Esililwa asu me 5 ni andu ma mukonyo woo, vala umwe ni mwanaainya wa kiveti kiu kinooaiw’e.

Mbee wa esililwa asu kuvivya na kuaa mundu muka usu,mewetwa kwitha manambie kumuvithukia muume wake ula wina myaka 65, ula unai na musyini ungi wake ula wi kisioni kya Mtito andei kauntini ya Makueni na kumutia na mauumisye, O tondu Ovisaa kanyi ukuelesya.

Muume wa mundu muka usu unooaiw’e ena mwanae, maendeeye na kukwata uiiti sivitalni munene wa Masaku mena maumiisye manene, ala manakwatie kuma kwa esililwa asu.

Ukunikili no utwaiiwe, itina wa mauvoo kumbuka kana, Mutumia mwene musyi usu na kiveti kyake, manai maneekiwa wia ni esililwa asu kana nimatonya kumowaa, vala manai manaandikithya report isu kiseseni kya Volisi kya Masaku.




Kamwana kuumiwa ni kikoyo Ngaali Simisi Ikutha Kitui


Kamwana kena ukuu wa myaka 28, yu tii kaendeeye na kuiitiwa sivitalini wa Mission wa Mutomo ula wi kauntini ya Kitui kena maumiisye manene ma kuumwa kwoko kwa aume ni kikoyo, kila kuwetwa kyambie kuvithukia mbui kyuuni kyoo, nduani ya ngaali, ila yi location ya Simisi, sub kuantini ya Ikutha Kauntini ya Kitui.

Ndeto isu ni kuatiania na ovisaa munene wa muvia wa kusuvia nyamu sya Kithekani KWS kauntini ya Kitui Joseph Kavi, ula ukwasya kana,kamwana kau kaamba kusembwa sivitalini munini wa Ikutha, na itina kathamiiwa sivitalini usu wa Mutomo.

Maovisaa asu ma KWS yu nimendeka masyime kikoyo kyu na kukitunga mutituni ula kituaa.




Andu 5 nimo maminite kukwatwa maikonanwa na kiko kimwe, vala mundu muka umwe wina ukuu wa myaka 55 unooaiw’e ni andu matesikie mamuvivisya nyumbani nduani ya Kathuma_Kyambuko Masaku


Andu 5 nimo maminite kukwatwa maikonanwa na kiko kimwe, vala mundu muka umwe wina ukuu wa myaka 55 unooaiw’e ni andu matesikie mamuvivisya nyumbani nduani ya Kathuma_Kyambuko, ila yi sub location ya Misakwani, location ya Mumbuni kauntini ya Masaku, kumana na ngusanisyo sya itheka.

Ndeto isu syaikiithwa ni ovisaa munene wa muvia wa kisalu ku Masaku Muwandu Rhoda Kanyi.

Esililwa asu me 5 ni andu ma mukonyo woo, vala umwe ni mwanaainya wa kiveti kiu kinooaiw’e.

Mbee wa esililwa asu kuvivya na kuaa mundu muka usu,mewetwa kwitha manambie kumuvithukia muume wake ula wina myaka 65, ula unai na musyini ungi wake ula wi kisioni kya Mtito andei kauntini ya Makueni na kumutia na mauumisye, O tondu Ovisaa kanyi ukuelesya.

Muume wa mundu muka usu unooaiw’e ena mwanae, maendeeye na kukwata uiiti sivitalni munene wa Masaku mena maumiisye manene, ala manakwatie kuma kwa esililwa asu.

Ukunikili no utwaiiwe, itina wa mauvoo kumbuka kana, Mutumia mwene musyi usu na kiveti kyake, manai maneekiwa wia ni esililwa asu kana nimatonya kumowaa, vala manai manaandikithya report isu kiseseni kya Volisi kya Masaku.




Simiti wa ung’ei Wote – Makueni.


Polisi nimakwata mavala 229 ma simiti, ala ni kati wa mavala 486 ala manooyiwe kuma mulatini wa waki wa silanga wa Thwake Multipurpose, utukuni wa matuku 26 mwei muthelu.

Movoo asu nimaikiithw’a ni komanda wa polisi sysa Makueni Joseph Ole Napeiyan, ayasya kana simiti usu weethiwa nyumbani imwe musyini wa Wote, na ukunikili mbeange niwambiisya.