Category Archives: mulembe fm

EACC kubola,kuchungusa tsikampuni kumi na tatu tsyanyola tsishirinji tsimilion tsimia tsibaka mmbukoyanu vwali mmukanda kwa KEMSA.


Mukanda kulwana asoya kubola,kuchungusa tsikampuni kumi na tatu tsyanyola tsishirinji tsimilion tsimia tsibaka mmbukoyanu vwali mmukanda kwa KEMSA.
Mweneshisoko wu mukanda yoko Eliud Wabukala nende Commissioner Gachoka baboli yaka lwa babere imbeli wi komiti yi bunge ichungusa makhuvaka.
Gachoka aboli,bandu hamsini na mbili bamali khurevwa marebo khutukha sainu,nameta khubola,tsikampuni makhomi munane tsyali mmakhuvaka.
Ameti khubola,shya balinda khulwenulu ne likhuba khurula khu mukhongo wi tsikesi khumanya niba bandu yabo balahirwa mu koti.
Isabu ya bandu banyoli bulwale vwa Covid 19 mu shibala shya India ibiri tsimilion tsiranu,


Isabu ya bandu banyoli bulwale vwa Covid 19 mu shibala shya India ibiri tsimilion tsiranu,ne yaka ne khulondekhana nende bakhongo mu shibala esho.
Macheni khurula mu shibala esho kabola,isabu ya yabo bakhutsi khutukha isainu ne tsielfu themanini iyi khandi macheni nikavola,mukolobo kwonyene,isabu ya bandu banyoleshe nu bulwale yubu ne tsielfu tisaini.
Mu liloba lyosi,India ne ya khabiri inyima wa America khu isabu ya bandu banyolwi nu bulwale yubu.
Khali nikali karyo,tsiripoti tsivola,India ilinende bandu banyishi balinende bulwale yubu shichira serikali yi shibala esho ipima bandu banyishi,wa tsiripoti tsibola,bandu imilion indala bapimwa shya litukhu mu shibala esho.
Serikali yi shibala esho iranji khuikula buchumi ne lichomo liu khuenya bandu basamuli nende kkhola biashala ne tayari tsibar nende tsisoko iweneyo tsimali khuikulwa,khandi bandu baranji khusamula.
Tsinzu tsinne mju shitonye shya Joyland mu town ya Kakamega tsisambwi nu mulilu


Tsinzu tsinne mju shitonye shya Joyland mu town ya Kakamega tsisambwi nu mulilu lwa mtunji kwa gas kurundushi nunu asuvui.
Khulondekhana nende mukhaye Fatuma Musalia uli mwene tsinzu yetso,gas eyo ichiri bamenyi yabo khunyola hasara ingali iyi mipango chya bamenyi yabo khutsiminya mulilu yoko nichituya khu lwanda.
Macheni kabola,bandu babiri,mulala wi ikampuni ya Kenya Power ubere natsiri khutsiminya mulilu basalili nibahirwa mu sivitali yi county khunyola bushirishi.
Bamenyi yabo batuli bahinziri vu khutsiminya mulilu vi county khulwa khuchereba khutukha habundu yaho khukutsiminya.
Bandu bamenya nu buleme mu county ya Kakamega balaranga khunyola bukhonyi khurula khu serikali yi county eyo.


Bandu bamenya nu buleme mu county ya Kakamega balaranga khunyola bukhonyi khurula khu serikali yi county eyo.
MCA wi ward ya Idakho North ili Ikolomani mukhaye Gladys Omukongolo aboli,muswada kubere mu bunge yi county eyo,khandi bamala khunyola isabu ya bandu bamenya nu buleme mu county eyo,ne balakhonywa nibiunji mmikanda.
MCA wi ward ya Muhudu ili mu subcounty ya Hamisi Calistus Ayodi abola,makhuba ka makobi kachiri maendeleo manyishi mu county eyo khuchenda mu injira ya kalaha.
Ayodi aboli,serikali yi county eyo itsirir
Wizara ya masomo ihani malako katsa khulondwa tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe


Wizara ya masomo ihani malako katsa khulondwa tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe manye injira yu khulinda bechitsi na basomi babuli khuhambitswa bulwale vwa Covid 19.
Khulondekhana nende malako yako,milukha manye mibayo noho mulukha kwosi kutsa khuchira isabu ingali ya basomi khubukana chimali kkhubwa marufuku.
Khandi,tsi-parade shitsitsa khubaho tawe,ne basomi balabetsanga nende mukhung’ano mu tsiklasi tsyabo wa balaba na masayo nende khusomerwa malako ka kenyekhana balonde.
Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19


Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19 halala nende tsinyasi tsya bikha vyatsyo vyali nivyatukha khu shyakamo khurula khu mukanda kwa KEMSA.
Nali imbeli wi ikomiti ya senate ihenza khu makhuba ku bulamu,mweneshisoko wu mukanda yoko uli khandi gavana wi county ya Kakamega Wycliffe Oparanya khandi aboli,kenyekhana lilako lilasimisha tsicounty khukula vifaa nende tsinyasi khurula mmukanda kwa KEMSA likalukhannywi khuchira tsicounty khukula tsinyasi khurula khu tsikampuni tsindi shichira mmbunyishi,ibei ya KEMSA ibetsa yi ikulu.
Naye mukhaye Jackline Mogeni aboli,tsindala khu tsimasi tsya tsicounty tsyaherwa nu mukanda kwa KEMSA tsyali tsindamanu.
Bateresa 6500 mu sivitali ya Kenya balaherwa makure ku khulinda likhoba lyabo khurula khu ikampuni indala ilomba makure yako.


Bateresa tsielfu sita ne tsimia tsiranu mu sivitali ya Kenya balaherwa makure ku khulinda likhoba lyabo khurula khu ikampuni indala ilomba makure yako.
Khulondekhana nende mulondi wu mukhongo wi sivitali eyo Dr.Tom Menge,bukhonyi vwa makure yaka vwitsanga khulondekhana nende tsiripoti vu,burumishi vu buli khasee vwa sanitizeer buchira makhono khusamukha.
Naye mukhongo wi ikampuni eyo ya Nivea Mathieu Lavasseur aboli,ihale nende isivitali ya Kenyatta,makure yako kalaherwa bateresa mu sivitali yi county ya Mombasa
Bamenyi vi ward ya Kisa North ili Khwisero bahambani mu khulomba daraja ye Eshirula yapomokha lwa bwina bukali bwali khu daraja eyo.


Bamenyi vi ward ya Kisa North ili Khwisero bahambani mu khulomba daraja ye Eshirula yapomokha lwa bwina bukali bwali khu daraja eyo.
Nibimirirwi nende Aggrey Okunyani,bamenyi yabo baboli,daraja eyo iungannya isukulu ya bakhana ya Khwisero,Mushinaka nende Eshirali ishiri khulombwa khu luhono lurambi.
Yaka nikali karyo,nabo bakholi ba boda boda birulitsi nende khulomba mina khu muhanda ku khurula Khwisero khutsia Mulwanda kwa baboli,ne mutamanu.
Seneta murobole Naomi Shiyonga abola,kenyekhana tsicounty tsiherwi tsishirinji khulondekhana nende isabu ya bandu.


Seneta murobole mu county ya Kakamega mukhaye Naomi Shiyonga abola,kenyekhana tsicounty tsiherwi tsishirinji khulondekhana nende isabu ya bandu.
Khulondekhana nende Shiyonga,iyi nayo injira indei yu khukabira tsicounty tsishirinji iyi naareba wizara yi tsisendi ihane ipercent ya hamsini yi tsisendi khu tsicounty khuchira tsibuli khuikalwa tawe.
Mukhaye Shiyonga khandi arebi bibuli bahe bana babo mechitso manye lwa banyala khuilinda babuli khunyola tsinda tawe.
Gavana wi county ya Garissa Ali Korane nunu alakhulwi khu cash bail yi tsishirinji tsimilion tsibaka


Gavana wi county ya Garissa Ali Korane nunu alakhulwi khu cash bail yi tsishirinji tsimilion tsibaka ne tsielfu tsimia tsibiri na makhomi karanu noho bond yi tsishirinji tsimilion tsiranu.
Muyali Douglas Ogoti wi ikoti lwana asoya khandi akayi Korane abulo khusena mu tsiofisi tsi county tawe,khandi ahane makaratasi keke ku khutsia ilwanyi wa Kenya.
Korane nende bakhongo bandi vvaka vi county basitachwi ne likoso liu burumishi butamanu vwi tsishirinji tsimilion tsimia tsibiri na salasini na tatu