Category Archives: mulembe fm

Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19


Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19 halala nende tsinyasi tsya bikha vyatsyo vyali nivyatukha khu shyakamo khurula khu mukanda kwa KEMSA.
Nali imbeli wi ikomiti ya senate ihenza khu makhuba ku bulamu,mweneshisoko wu mukanda yoko uli khandi gavana wi county ya Kakamega Wycliffe Oparanya khandi aboli,kenyekhana lilako lilasimisha tsicounty khukula vifaa nende tsinyasi khurula mmukanda kwa KEMSA likalukhannywi khuchira tsicounty khukula tsinyasi khurula khu tsikampuni tsindi shichira mmbunyishi,ibei ya KEMSA ibetsa yi ikulu.
Naye mukhaye Jackline Mogeni aboli,tsindala khu tsimasi tsya tsicounty tsyaherwa nu mukanda kwa KEMSA tsyali tsindamanu.
Bateresa 6500 mu sivitali ya Kenya balaherwa makure ku khulinda likhoba lyabo khurula khu ikampuni indala ilomba makure yako.


Bateresa tsielfu sita ne tsimia tsiranu mu sivitali ya Kenya balaherwa makure ku khulinda likhoba lyabo khurula khu ikampuni indala ilomba makure yako.
Khulondekhana nende mulondi wu mukhongo wi sivitali eyo Dr.Tom Menge,bukhonyi vwa makure yaka vwitsanga khulondekhana nende tsiripoti vu,burumishi vu buli khasee vwa sanitizeer buchira makhono khusamukha.
Naye mukhongo wi ikampuni eyo ya Nivea Mathieu Lavasseur aboli,ihale nende isivitali ya Kenyatta,makure yako kalaherwa bateresa mu sivitali yi county ya Mombasa
Bamenyi vi ward ya Kisa North ili Khwisero bahambani mu khulomba daraja ye Eshirula yapomokha lwa bwina bukali bwali khu daraja eyo.


Bamenyi vi ward ya Kisa North ili Khwisero bahambani mu khulomba daraja ye Eshirula yapomokha lwa bwina bukali bwali khu daraja eyo.
Nibimirirwi nende Aggrey Okunyani,bamenyi yabo baboli,daraja eyo iungannya isukulu ya bakhana ya Khwisero,Mushinaka nende Eshirali ishiri khulombwa khu luhono lurambi.
Yaka nikali karyo,nabo bakholi ba boda boda birulitsi nende khulomba mina khu muhanda ku khurula Khwisero khutsia Mulwanda kwa baboli,ne mutamanu.
Seneta murobole Naomi Shiyonga abola,kenyekhana tsicounty tsiherwi tsishirinji khulondekhana nende isabu ya bandu.


Seneta murobole mu county ya Kakamega mukhaye Naomi Shiyonga abola,kenyekhana tsicounty tsiherwi tsishirinji khulondekhana nende isabu ya bandu.
Khulondekhana nende Shiyonga,iyi nayo injira indei yu khukabira tsicounty tsishirinji iyi naareba wizara yi tsisendi ihane ipercent ya hamsini yi tsisendi khu tsicounty khuchira tsibuli khuikalwa tawe.
Mukhaye Shiyonga khandi arebi bibuli bahe bana babo mechitso manye lwa banyala khuilinda babuli khunyola tsinda tawe.
Gavana wi county ya Garissa Ali Korane nunu alakhulwi khu cash bail yi tsishirinji tsimilion tsibaka


Gavana wi county ya Garissa Ali Korane nunu alakhulwi khu cash bail yi tsishirinji tsimilion tsibaka ne tsielfu tsimia tsibiri na makhomi karanu noho bond yi tsishirinji tsimilion tsiranu.
Muyali Douglas Ogoti wi ikoti lwana asoya khandi akayi Korane abulo khusena mu tsiofisi tsi county tawe,khandi ahane makaratasi keke ku khutsia ilwanyi wa Kenya.
Korane nende bakhongo bandi vvaka vi county basitachwi ne likoso liu burumishi butamanu vwi tsishirinji tsimilion tsimia tsibiri na salasini na tatu
Ikomiti ya senate ihenza khu makhuba ku bulamu irebi mukhongo wi tsisabu tsya serikali mukhaye Nancy Gathugu ahane iripoti ya KEMSA


Ikomiti ya senate ihenza khu makhuba ku bulamu irebi mukhongo wi tsisabu tsya serikali mukhaye Nancy Gathugu ahane iripoti yi imbeli khu buchungusi bwa asoya mmukanda kwa KEMSA,ne iripoti eyo itushiri ikomiti eyo mwisho wu muhika kunu.
Mweneshisoko wi ikomiti euyo Micheal Mbito aboli,bakenya balinda khumanya manye lwa tsishirinji tsyavikhwa haluveka tsiu khulwana Covid 19 tsyarumikha.
Kanu karulana nende lwa mukhate Gathungu khubola,aherwi khutukha mwisho wu mweri kunu khuhana iripoti yu burumishi vwi tsishirinji yetso.
Mikanda chya balwani mu shibala shya DRC chiinjiri mu town ya Bunia ili ibukwi wi shibala esho


Mikanda chya balwani mu shibala shya DRC chiinjiri mu town ya Bunia ili ibukwi wi shibala esho khupinga manye lwa chyalekhwa ilwanyi mmipango chiu khulera milembe iweneyo.
Macheni khurula mu town eyo kabola,balondi yabo vu mukanda kwa balwani kulangwa Cooperative for the Development of Congo (CODECO) babere biifwali vitambaya bilabu ne batsiri nibanala jela yi town eyo nibenya balondi babo bachimirwa balakhulwi.
Balondi vu mukanda yuku batulwa nu mukanda kwa UN khulwa khuira bandu,khukwa khu bakhaye na bana bati halala nende khusinza bandu.
Mukhongo wa jeshi wi town ya Bunia Jules Ngongo aboli,milembe chimali khutinnywa mu town eyo,ne shya balondi vu mukanda kwa CODECO benyanga ne bandu babo balakhulwi khurula mu jela.
Spika wi bunge yi county ya Migori Boaz Okoth abola,bulamu bwe bubere mu hatari.


Spika wi bunge yi county ya Migori Boaz Okoth abola,bulamu bwe bubere mu hatari.
Okoth aboli,babukha vi shyama shya ODM batsiri mu room yeye mu hoteli mukolobo butukhu nibabola,abisa ba-MCA ne lichomo liu khupinga muswada ku khuenya khurulitsa khu kasi gavana Okoth Obado.
Okoth aboli,amali khuhandika makhuvaka mu polisii.
Yaka kiitsanga matukhu mati khurula mweneshisoko wi shyama shya ODM John Mbadi nabukana nende ba-MCA vi shyama esho wa bahulishitsana khuranjitsa mipango chiu khurulitsa khu shisoko gavana Obado khulondekhana nende lwa ikoti yabola,shikenyekhana asene mu iofisi yeye tawe.
Ifamili indala khurula Webuye west mu county ya Bungoma ireba ihaki khulondekhana nende lwa murende wabo akwiri khu mwana wabo


Ifamili indala khurula mu shitonye shya Matisi shili Webuye west mu county ya Bungoma ireba ihaki khulondekhana nende lwa murende wabo akwiri khu mwana wabo wi mihika kumi na moja nashiri khuirukha.
Juma Namutembi uli tata wu mwana oyo aboli,arumi mwana wewe khu murende oyo khubukula likobi lye,nikhali murende uyu yakatiritsa mwana oyo nende khumukhola shifwabi iyi mama wu mwana oyo nabola,polisi vi shituo shya Matisi baambakhane khumukhonya.
Tsisukulu tsinyishi tsya serikali tsishiri khuirechekha niba tsyaliikulwa muhika kwitsanga tawe.


Tsisukulu tsinyishi tsya serikali tsishiri khuirechekha niba tsyaliikulwa muhika kwitsanga tawe.
Macheni kabola,tsisukulu tsinyishi tsishiri khutushitsa mupango wa basomi balaba kumi na tano mu ilklasi indala tawe,iyi tsindi natsyo nitsilinende isabu ingali ya basomi.
Mwechitsi mukhongo wi isukulu ya primary ya Kongoni ili South C,Nairobi hanu George Njau abola,niba tsisukulu tsyaliikulwa,kenyekhana basomi batsi mu tsiklasi mmbisee.