Category Archives: mulembe fm

Mupango ku khuikula rasmi ikampuni yi isukali ya Mumias kubere nikupanjirwi khuvaho nunu kusundwi imbeli


Mupango ku khuikula rasmi ikampuni yi isukali ya Mumias kubere nikupanjirwi khuvaho nunu kusundwi imbeli khu shikha shikhamanyikhane tawe khuondekhana nende khuchereba khulerwa khu mashini kahirwa ilwanyi wa Kenya khulombwa.
Mukhongo wi ikampuni eyo Rao Ponangipallu abere uboli,ikampuni eyo yaliikulwa nunu.
Naye mukhongo wa malako wi ikampuni eyo Patrick Mutuli aboli,mashini yako kacherebe khuinjira mu Kenya khurulana nu bulwale vwa Covid 19.
Naye mukhongo wi mipango wi ikampuni eyo John Shiundu achyai tsiripoti vu,malala khu mashini ki ikampuni eyo kakulitswa.
Waziri wa masomo Prof.George Magoha abola,batsirira khulakaya khu mipango chya kenyekhana chitinnywi tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe.


Waziri wa masomo Prof.George Magoha abola,batsirira khulakaya khu mipango chya kenyekhana chitinnywi tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe.
Nalakaya niyakharula mmukhungáano na bataalamu vaabukhane ba masomo,Magoha aboli,bashiri khuhulishitsana khu likhuba yili tawe shichira wizara yu bulamu ibola,shichero shiu bulwale vwa Covid 19 shinyala khuba ikulu mweri wa tisa,mweri kwa serikali ikanakana khuikula tsisukulu.
Khali nikali karyo,Magoha asubiritsi bibuli bu,serikali imali khuhulila makhuba ku khuenya tsisukuliu tsibuli khuikulwa tawe khutukha lwa ihali itsa khuba indei.
Mundu nashiri khukulitsa mulimi khutukha arebe musatsa noho mukhaye wewe noho khali bana bebe.


Mundu nashiri khukulitsa mulimi khutukha arebe musatsa noho mukhaye wewe noho khali bana bebe.
Steve Odongo uli mutaalamu wa makhuba ki milimi mmukanda kwa Institute of Surveyors of Kenya aboli,malako shikiyema musatsa noho khali mukhali khukulitsa mulimi nashiri khureba weshye tawe.
Odongo khandi aboli,surveyors bosi khutukha bahandichitswi nu mukanda kwa Institute of Surveyors of Kenya khu bakhola ikasi ya survey.
Khu makhuva ku lwakho,Odongo aboli,mundu wu khumala minyakhano chiu lwakho ne Muhandichitsi wi milimi umanyikhane manye Registrar
MCA wi ward ya Kingándole mu shitonye shi bunge shi Funyula county ya Busia Eric Kaibe arebi bandu mu ward eyo biunji ne mikanda


MCA wi ward ya Kingándole mu shitonye shi bunge shi Funyula county ya Busia Eric Kaibe arebi bandu mu ward eyo biunji ne mikanda khu banyalilwi khunyola tsiloan khurula khu serikali.
Nalakaya nali mu ward eyo,Kaibe aboli,alahana tsiloan khu mikanda chya bakholi ba boda boda,yecho chya bakhaye nende mikanda chindi khuchikhonya khutsirira ne biashala vyavo.
Bamenyi nende bakholi bi biashala khu isoko yi Eshibuli ili Lurambi mu county ya Kakamega nunu bakholi maandamano


Bamenyi nende bakholi bi biashala khu isoko yi Eshibuli ili Lurambi mu county ya Kakamega nunu bakholi maandamano ku khupinga liiva litamanu liu busalama iweneyo.
Nivachinji masambi iyi nibimirirwi nende mukhongo wa babukha Ezekiel Chibole,bamenyi yabo bachyai polisi khu isoko eyo khulwa khuba bakara mmiyinziri chyabo.
Bandu banyisi mu county ya Nairobi bakoritsa tsikasi tsyabo khurula bulwale vwa Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.


Bandu banyisi mu county ya Nairobi bakoritsa tsikasi tsyabo khurula bulwale vwa Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.
Yaka ne khulondekhana nende butafiti vu mukanda kwa TIFA bumannya vu,ipercent ya hamsini na ine ya bamenyi vi county ya Nairobi babula tsikasi khurulana nende Covid 19.
Butafiti yubu bumannya vu,ne ipercent ya arobaini na saba ya bamenyi nabo balinende tsikasi iyi bakhaye banyishi nibanyolekhana khuba ne tsikasi tsyabo bene nulengányi nende hanyimaho.
Khandi bumannya vu,ipercent ya shirini na nane ya bamenyi Nairobi hanu bachehitsa tsishirinji tsya barumishira khukula shiukhulia.
Shikha shi ikomiti yarobolwa khuhenza khu makhuba kanyashitsa shibala yishi shitukha khu shyakamo nunu


Shikha shi ikomiti yarobolwa khuhenza khu makhuba kanyashitsa shibala yishi nende khuhandika manye lwa ikatiba inyala khukalukhannywa khu ikatiba shitukha khu shyakamo nunu.
Ikomiti eyo ya bandu kumi na ine isuvirwa khuha muruchi Uhuru Kenyatta iripoti yayo khu mipango chiu khutinnya makhuba kahandikwa mu iripoti ya BBI.
Ikomiti eyo ili hasi wa seneta wa Garissa Yusuf Haji yalahenza khu tsinjira tsinyala khurumishirwa khukalukhannya ikatiba khulondekhana nende tsinganakani tsya yanyola khurula khu bandu.
Balala khu bandu bahana tsinganakani tsyavo imbeli wi ikomiti iyi ne banasiasa nende bandu khurula mmikanda chyabukhane mmikhungáni chyali mu tsicounty tsyabukhane mu shibala munu.
Khali nikali karyo,mikhungáno chi ikomiti iyi chyasinjitswa lwa bulwale vwa Covd19 bwinjira mu shibala munu.
Ikoti ya bahinziri mu town ya Kisumu irebi bateresa nende badaktari bali khu mugomo mu town eyo bakalushi khu kasi khutukha lukhuranu lisitsa linu.


Ikoti ya bahinziri mu town ya Kisumu irebi bateresa nende badaktari bali khu mugomo mu town eyo bakalushi khu kasi khutukha lukhuranu lisitsa linu.
Muyali Nduma Ndero khandi arebi serikali yi county eyo ibee nininyi bahinziri yabo khutukha lukhubiri lisitsa liitsanga.
Muyali Nduma khandi arebi county eyo ikalushitsi inyima mupango ku khunininya bahinziri yabo khutukha mweri wa saba muhika kubwere,ne ibarunji khutukha mwisho wu mweri kwitsanga,nikakhali karyo tawe,bahinziri yabo banyala khulanga mugomo kundi.
Mu ikesi iyi,serikali ya gavana Anyang’ Nyongó ibere irebi ikoti ifuti mugomo yoko,nibola,shikuli kwa hawene tawe.
Polisi ba Navakholo mu county ya Kakamega bachimiri musatsa mulala khulwa kkhupa mukhaye wewe


Polisi ba Navakholo mu county ya Kakamega bachimiri musatsa mulala mu shitonye shya Ewamakhumbi khulondekhana nende lwa akhupi mukhaye wewe nashiri khusamba inzu ya bamenyamu.
Macheni kabola,musatsa uyu yakanakana vu,mukhaye wewe akhola buheyi nende muhinziri wi sibitali indala ya binafsi mu town ya Kakamega.
Musatsa uyu aboli,akholi shikhole yishi lwa amanyi vu,mukhaye wewe wakhonyanga tata wewe uli mulwale mu sivitali eyo alinende bulina nende muhinziri mulala mu sivitali eyo.
[CLIP] Mshukiwa on incident
Bamenyi vi shitonye esho nibimirirwi nende Marsela Tsisiche nende Christopher Andati baboli,musatsa uyu uli tata wa bana banne yanyola mukhaye wewe nalakaya nu muhinzi oyo lwa yatsia khukonya tata wewe mu sivitali eyo.
[CLIP] wenyeji on mshukiwa

Khali nikali karyo,mukhaye wu musatsa uyu halala nende tata wewe babola,makhuba ku musatsa uyu shikali ka toto tawe.
[CLIP] Afusa on madai ya mapenzi
Waziri wa masomo Prof.George Magoha abola,shya iklasi yalaba na basomi shirini bonyene lwa tsisukulu tsitsa khuikulwa.


Waziri wa masomo Prof.George Magoha abola,shya iklasi yalaba na basomi shirini bonyene lwa tsisukulu tsitsa khuikulwa.
Nalakaya lwa achendere ikampuni ilomba tsinguvu ya KICOTEC mu county ya Kitui,Magoha aboli,serikali ipanji khuha shya musomi tsimask tsibiri.
Khulondekhana nende Magoha,yichi ne mipango chya serikali yenya ikhole manye injira yu khushinga basomi babuli khuambitswa bulwale vwa Covid 19.