Category Archives: mulembe fm

Serikali yi shibala shya Philippines itangasi malako ku khukaya bandu khurula ilwanyi


Serikali yi shibala shya Philippines itangasi malako ku khukaya bandu khurula ilwanyi khulondekhana nende khumetekha khu isabu ya bandu banyola bulwale vwa Covid 19.
Macheni khurula mu shibala esho kabola,bandu barebwi khuikhala mmatala kabo mu town ingali ya Manila nende tsiprovince tsindi tsinne tsili himbi ne town iyi.
Tsiripoti khandi tsibola,isabu ya bandu banyolwi nu bulwale yubu ne tsielfu mia moja ne tsisivitali tsiranji kkhaiywa khushirikha bandu.
Ihale nende khukaya bandu khurula ilwanyi,tsibasi shitsitsa khuhinzira tawe halala nende kkhubwa marufuku khu tsinjendo tsi tsindeche mukari nende ilwanyi wi shibala esho.
Bandu balahuchirrwa khutsia ilwanyi khukula shiukhulia shyonyene.
Bakhongo ba serikali mu shitonye shi bunge shya Tongaren mu county ya Bungoma bakhubi marufuku makhuba ku khushevwa khwa bana.


Polisi nende bakhongo bandi ba serikali mu shitonye shi bunge shya Tongaren mu county ya Bungoma bakhubi marufuku makhuba ku khushevwa khwa bana.
Nalakaya mmukhungáno kubere mu shitone esho,chifu wi location ya Kiminini Silas Kilalet aboli,serikali shitsa khuiyema makhubaka khutsirira hakali lwenulu lwa khulinende bulwale vwa Covid 19.
Bamenyi vi shitonye shye Murumba mu subcounty yi Lurambi bakholi maandamano ku khupinga muhanda mutamanu


Bamenyi vi shitonye shye Murumba mu ward yi Butsotso yu bukwi mu subcounty yi Lurambi bakholi maandamano ku khupinga muhanda mutamanu mu shitonye esho nikulimu yoko ku khurula Luanda Shop khutsia khu isukulu yi Mungulu.
Baboli,serikali yi county ya Kakamega ibaleshi ilwanyi lwa ikhola miradi chyayo iyi navo bakholi ba boda boda nibabola,mihanda yecho chichiri biashala vyavo khuba bitinyu.
Muhandichi mukali wu mukanda kwa bateresa Seth Panyako abola,kenyekhana khuba nende mukanda kwa Health Service Commission


Muhandichi mukali wu mukanda kwa bateresa Seth Panyako abola,kenyekhana khuba nende mukanda kwa Health Service Commission kutsa khuhenza khu makhuba ka badaktari nende bateresa.
Nalakaya ne imesa yeru ya macheni,Panyako aboli,khulwenulu makhuba manyishi shikachenda bulei tawe shichira shikhuli nu mukanda yuku tawe.
Khandi aboli,kenyekhana serikali iranjitsi insurance khu bateresa nende badaktari manye injir yu khubakhonya nibalwali noho khali nibakhutsi khurulana nende Covid 19.
Mukhaye mulala akhutsi lwa yiisiubi mmuchera kwa nzoia khu daraja ya Makutano ili khu mmpaka kwi county ya Kakamega nende Bungoma.


Mukhaye mulala akhutsi lwa yiisiubi mmuchera kwa nzoia khu daraja ya Makutano ili khu mmpaka kwi county ya Kakamega nende Bungoma.
Daraja iyi nayo mukhaye wundi yiisiuvamu na bana bebe vvaka matukhu mati kabwere.
Khulondekhana nende Henry Khaemba uloli shikhole yishi,mukhaye oyo Vidora Amisi wi mihika makhomi kavaka yiisiubi mmuchera yoko bisee bitii niyakhalakaya na tata wewe musakhuu Amisi Shikuku.
Khulondekhana nende bamenyi,mipango chiu khuhonnya mukhaye uyu chituyi khu lwanda.
Polisi khurula mu shituo shya polisi shya Mbakalo,county ya Bungoma batsirira ne mipango chiu khurulitsa mmbiri yoko mmatsi.
Basomi batsa khuhandika machera ka kitaifa mu shibala shya South Africa bakalushi mu klasi nunu.


Basomi batsa khuhandika machera ka kitaifa mu shibala shya South Africa bakalushi mu klasi nunu.
Tsiripoti tsibola,basomi vi tsiklasi tsitsa khuhandika machera mu tsisukulu tsya sekondary nabo babere vu khuranga khukalukha mu klasi ne yabo vi tsisukulu tsya primary nivapanjirwi khukalukha mu klasi mweri kunu nikuli likhomi.
Basomi bandi bapanjirwi khukalukha mu sukulu mweri kunu nikuli shirini na ine.
Muboli wa wizara ya masomo Elija Mhlanga aboli,khu matukhu ka basomi babere ingo,wizara eyo ikholi mipango chitsa kkhonya basomi babuli khuambitsana bulwale vwa Covid 19.
Tayari bandu tsielfu tsimia tsiranu mu shibala shya South Africa bamali khunyolekhana nu bulwale yubu.
Ba-MCA mu bunge yi county ya Kakamega nibimirirwi batetei gavana wi county eyo Wycliffe Oparanya khu buroboli bwa akholi


Ba-MCA mu bunge yi county ya Kakamega nibimirirwi nende mukhongo wa banyishi mu bunge eyo Joel Ongoro batetei gavana wi county eyo Wycliffe Oparanya khu makhuba vu,yalekha ilwanyi babukha nende bandu bamenya nu buleme lwa atangasi khukalukhannya bawaziri bebe lisitsa libwere.
Nibalakaya na bahandichi ba macheni,Ongoro achyai makhuba kabolwi nende seneta wi county eyo Cleophas Malala khu bukalukhani vwa Oparanya atangasi.
Khandi baboli,shibuli bwatoto vu,Oparanya shyakhola miradi mu tsi-subcounty tsyosi tawe
Khandi baboli,babukha babere mu shikhalo shya bawaziri mu serikali ya Oparanya.
Waziri wu busalama Fred Matiangi nunu mmbasu alaranjitsa mupango ku khuinjiritsa khu mutandao makhuba ka polisi


Waziri wu busalama Fred Matiangi nunu mmbasu alaranjitsa mupango ku khuinjiritsa khu mutandao makhuba ka polisi mu shituo shya polisi shya Buruburu,Nairbo hanu.
Lichomo liu mupango yuku ne khuchingula miyinziri chya polisi mu Kenya yosi.
Niba kwalatinnywa,mupango yuku kwalachira mipango manye traffic,tsipatrol nende miyinziri chya polisi khurerwa khu mutandao.
Makhuba kandi katsa khurerwa khu mutandao ne shitabu shimanyikhane manye Occurence Book.
Polisi vi shituo shya Makunga shili mu subcounty ya Bungoma North bakhaba musatsa wi mihika shirini na mbili unyoleshe mukolobo nakhola shifwabi khu mwana


Polisi vi shituo shya Makunga shili mu subcounty ya Bungoma North bakhaba musatsa wi mihika shirini na mbili unyoleshe mukolobo nakhola shifwabi khu mwana wi mihika chinne mu shitonye shya Minyali shili mu location ya Nabingéngé.
Nathibitisha shikhole yishi,likuru li shitonye esho Daniel Mwachi aboli,musatsa oyo anyoleshe nakhola makhubaka mmulimi kwi mikhonye.
Muteresa mulala wali nanyolanga bushirishi mu sivitali ya Kisii Teaching and Referal khulwa khuba nu bulwale vwa Covid 19 akhutsi.


Muteresa mulala khurula mu county ya Homa Bay wali nanyolanga bushirishi mu sivitali ya Kisii Teaching and Referal khulwa khuba nu bulwale vwa Covid 19 akhutsi.
Mukhaye Marion Awuor wi mihika salasini na mbili uli muteresa mu sivitali ya Rachuonyo abere mu ihali indei lwa ahoni matukhu kanne kabwere.
Lisiitsa libwere,mukhaye Awuor yikhonya mwana wewe wu khuranga mu ward ya ICU mu sivitali ya Kisii Teaching.
Mukhongo wu bulamu mu county ya Kisii Dr.Richard Onkware aboli,muteresa uuyu akhutsi nibushietsa nunu.