Category Archives: mulembe fm

Shibala shya China nunu shiikhula ikulu wa bandu tsielfu tsivaka bakhutsa khurulana nu bulwale vwa Covid 19


Shibala shya China nunu shiikhula ikulu wa bandu tsielfu tsivaka bakhutsa khurulana nu bulwale vwa Covid 19.
Macheni kabola,bandu mu shibala esho nunu bahonjeri khu dakika indala khuitsushitsa yabo bosi bakhutsa khurulana nu bulwale yubu.
Mituka,makari ku mwoshi nende tsimeli tsikhubi vingóla iyi tsibendera nitsibohwa inusu musala.
Mu town ya Wuhan wa bulwale yubu bwaranjira,macheni kabola, tsitaho tsi mihanda tsiashitswi saa ine tsya asubui ne bandu nibasinjira nibahonjeri khu tsidakika tsibaka manye injira yu khuitsushitsa yabo bakhutsa shichira ya Covid 19.
Badaktari kumi na ine mu shibala esho bakhutsa khurulana nu bulwale yubu.
Bandu bakoteshitsa tsinzu mu town ya Kakamega barebi serikali ibakhonye babuli kkhungwa khurula mu tsinzu tsya bamenyamu tawe


Bandu bakoteshitsa tsinzu mu town ya Kakamega barebi serikali ibakhonye babuli kkhungwa khurula mu tsinzu tsya bamenyamu shichira yu khuchera khurunga mirungu chi inzu.
Nivalakaya ne imesa yeru ya macheni,bamenyi yavo baboli,balala khu bene tsinzu baranji khubareba baruli mu tsinzu tsyabo shichira bashiri khurunga mirungu tawe khulondekhana nende khuikalwa khu biashala vyavo.
Khulondekhana nende bamenyi yavo,khulwenulu babula tsishirinji tsiu khurunga tsinzu yetso tawe.
Bamenyi vi shitonye shye Ematiha shili mu ward ya Matiha Ingotse batuli polisi khulwa khubakhupa


Bamenyi vi shitonye shye Ematiha shili mu ward ya Matiha Ingotse mu subcounty ya Navakholo barebi mukanda kuhenza khu makhuba ka polisi khubukula luchendo khu polisi vi iweneyo shichira yu khubanyashitsa buli khasee.
Obed Songa aboli,polisi bamuinjirra nende khumukhupa butamanu lwa ye nende bandi bandu baripota bukara vwa polisi yaba.
Isivitali ya Alupe ili yalarumikha manye shituo shiu khuhana bukhonyi khu bandu batsa khunyolekhana nu bulwale vwa Covid 19


Isivitali ya Alupe ili Teso south mu county ya Busia yalarumikha manye shituo shiu khuhana bukhonyi khu bandu batsa khunyolekhana nu bulwale vwa Covid 19-Isolation Centre
Yaka ne khulondekhana nende Dr.Isaac Omeri uli mweneshisoko wi ikomiti isinjirri marava mu county,umeti khubola,khuranga mweri kunu nikuli sita balwale banyolanga bushirishi mu sivitali eyo balarevwa bakhabe bushirishi mu tsisivitali tsindi.
Bandu shirini bakhutsi mu shibala shya Congo-Brazaville lwa barumulwi ne likulu.


Bandu shirini bakhutsi mu shibala shya Congo-Brazaville lwa barumulwi ne likulu.
Tsiripoti khurula mu shibala esho tsibola,maravaka kiikholeshe mu town ingali ya Brazaville serikali niyakhatangasa khuikalila bandu khurula ilwanyi manye injira yu khuchehitsa khumetekha khu bulwale vwa Covid 19.
Bandu shirini na mbili mu shibala esho balinende bulwale yubu,ne isabu ya yavo bakhutsi ne babiri.
Meya wi town ya Kintele Stella Mensah Saddou Nguesso aboli,bandu banyishi bakhutsi lwa tsiwaya tsi stima tsikwiri khubo.
Mundu mulala aboli,luwaya lwi stima lukwiri khu inzu indala nukhuchira mulilu kusambi bandu bosi babere mu inzu eyo.
Bandu babiri mulala wabo nali mubukha wu khuchendachenda mu town ya Kitale basalili butamanu


Bandu babiri mulala wabo nali mubukha wu khuchendachenda mu town ya Kitale basalili butamanu khulondekhana nende lwa basarritswi na polisi.
Elisha Lusaka uli mundereba wi ikampuni indala abola,akhupwi na polisi yabo lwa abere narula khu kasi halala na weshye.
Naye Nixon Obahire abola,polisi yabi bamukhuli lino lwa bamukhupi nende shikongó.
Polisi mu town ya Kakamega barumishiri tsingulu kkhunga bana nende bandu bahindira babere nibalola video


Polisi mu town ya Kakamega barumishiri tsingulu kkhunga bana nende bandu bahindira babere nibali mu inzu indala mu town eyo nibabola video.
Macheni kabola,polisi yabo babere ne vikongó nende vivoko bapomole muliango kwi inzu eyo kubere nikuikalwi khurula mukari nibashiri khuranga khushuta bandu yabo.
Boda boda mu Kipkaren mu subcounty ya Lugari,county ya Kakamega bachyai mwima kwa polisi vi shituo shya polisi shya Kipkaren


Bakholi ba boda boda mu shitonye shya Kipkaren mu subcounty ya Lugari,county ya Kakamega bachyai mwima kwa polisi vi shituo shya polisi shya Kipkaren khubanyashitsa buli khasee.
Baboli,khali niba balondi malako ka serikali itangasi,polisi yabo babachimira buchira mupango kwosi tawe hakali saubui iyi nibenya barunjwi tsishirinji tsielfu tsiranu khu balakhulwi.
Mupango ku khubura lunyasi lu khuikalila bulwale vwa Covid 19 buranji mu county ya Kakamega yaho mukolobo.


Mupango ku khubura lunyasi lu khuikalila bulwale vwa Covid 19 buranji mu county ya Kakamega yaho mukolobo.
Mulondi wa gavana wi county eyo Philip Kutima aboli,balabura lunyasi mu tsisoko tsyosi halala nende tsinzu tsi biashala iyi nareba bamenyi bahambane ne county.
Mukhongo wu bulamu mu county ya Kakamega Paul Manyasi naye arebi bamenyi vi county eyo batinnyi busafi manye injira yu khuikalila bulwale yobo.

Naye mukhongo wa malwale mu county eyo Richard Nyamai aboli,serikali yi county ya Kakamega ikhola kosi ka inyala khulinda bamenyi babuli khunyola bulwale yubu tawe.
Mukanda kwi tsikura mu shibala shya Ethiopia kusundi imbeli tsikura tsivere nitsipanjirwi kkhubwa mweri wu munane muhika kunu


Mukanda kwi tsikura mu shibala shya Ethiopia kutangasi khusunda imbeli tsikura tsivere nitsipanjirwi kkhubwa mweri wu munane muhika kunu shichira yi virusi vya Covid 19.
Kuboli,kwalatangasa litukhu lindi lya tsikura yetso tsitsa kkhubwa makhuva ka Covid 19 nikakhavwa.
Macheni khurula mu shibala esho kabola,mukanda yoko kuvere kupanji khuranga khuhandichitsa bakhubi vi ikura mweri kunu,ne vyama vi siasa vivere viranje tsikampein mweri kwitsanga.