Category Archives: mulembe fm

Balala khu ba-MCA vi ibuluhya barebi muhuchi Uhuru Kenyatta nende Raila Odinga babakale habulabu iripoti ya BBI


Balala khu ba-MCA vi ibuluhya barebi muhuchi Uhuru Kenyatta nende mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga babakale habulabu iripoti ya BBI manye injira yu khumala mahingani hakari wa banasiasa
Nalakaya lwa abere mu ward ya Butsotso yu bukwi,MCA wi ward ya Kibingei mu county ya Bungoma Walter Wafubwa aboli,baluunga mukhono iripoti eyo shichira ilakaya khu likhuba li tsishirinji khumetwa mu tsicounty.
Naye chifu wa Butsotso yu bukwi Justus Mukoshi arebi bamenyi biinjiri mmbituma khu banyole tsishirinji tsya serikali hakali yetso khurula mu benji ya World Bank tsiu khutinnya makhuba ku bulimi.
Mukanda kwi stima kwa Ketraco kulinende mupango ku khuhira stima ibuluhya,muradi kutsa khurumishira tsishirinji tsibilion kumi na nane.


Mukanda kwi stima kwa Ketraco kulinende mupango ku khuhira stima ibuluhya,muradi kutsa khurumishira tsishirinji tsibilion kumi na nane.
Mukhongo wu mukanda yoko Fernandes Barasa aboli,muradi yoko kwalaranjira Lessos khutsia Kisumu nikushiri khuhirwa mu subcounty ya Navakholo wa ameti khubola,muradi yuku kwalakhonya mu khumala minyakhano chiu bulemu vwi stima ibuluhya.
Barasa khandi arevi bandu baabukhane bahambane na bibuli mu khunyola vifaa viu kkhonya basomi khuikalila bulwale vwa Covid 19.
Isukulu ya primary ya Lukhome Baptist ioli mu ward ya Kamukuywa mu subcounty ya Kimilili,county ya Bungoma inyala khuikalwa


Isukulu ya primary ya Lukhome Baptist ioli mu ward ya Kamukuywa mu subcounty ya Kimilili,county ya Bungoma inyala khuikalwa shichira ibula tsichoo nende tsiklasi tsitushiri khurumishirwa na basomi.
Mwechitsi mukhongo wi isukulu eyo mukhaye Elizabeth Simiyu nende mweneshisoko wi board yi isukulu eyo Fred Mateka baboli,liiba li isukulu eyo ne litamanu.
Balala khu bakholi ba Juakali mu county ya Kakamega bahandichiri wizara ya masomo ibarua yu khuambakhana tender


Balala khu bakholi ba Juakali mu county ya Kakamega bahandichiri wizara ya masomo ibarua yu khuambakhana tender yu khulomba tsi-desk tsyali nitsipanjirwi khuhirwa mu tsisukulu tsyabukhane mu shibala munu.
Nibalakaya ne imesa yeru ya macheni,bakholi yabo baboli,tsishirinji tsya serikali ibarunga khulomba tsidesk yetso ne tsya hasi nulengányi nende vifaa vya barumishira khutsilomba.
Bakholi yabo khandi baboli,kenyekhana wizara ya masomo ihenze vwiyakha khu tender eyo khuchira banyole ifaida.
Macheni kabola,serikali ipanji khurunga tsishirinji tsielfu tsivaka ne tsimia munane khu shya desk yi isukulu ya sekondary,ne tsishirinji tsielfu tsibiri ne tsimia tsiranu khu desk yi isukulu ya primary.
Ipercent ya themanini na tano ya bakenya babola,bulamu vwavo bwakalukhana khurula Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.


Ipercent ya themanini na tano ya bakenya babola,bulamu vwavo bwakalukhana khurula Covid 19 nibuinjira mu shibala munu.
Yaka ne khulondekhana butafiti bukholwi nu mukanda kwa TIFA.
Khulondekhana nende iripoti eyo,ipercent ya themanini ya bakenya baboli,bulamu bwabo bwakhaba butamanu khurula nikhuba nende Covid 19.
Khu makhuba ki rent,ipercent ya sabini na sita ya bakenya baboli,bamanyi mundu wakhungwa khurula mu inzu yeye shichira yakhaiywa khurunga rent hakali shichira yali nafutwi ikasi.
Iripoti iyi khandi imannya vu, ipercent ya hamsini na sita ya bakenya babola,mipango chya serikali chiu kkhonya yabo bakhinyalilwa tawe ne milei, iyi ipercent ya salasini na tatu nibabola,mipango chya serikali vhiu kkhonya yabo bakhinyalilwa tawe ne mitamanu.
Butafiti yubu bwakholwa hakari wu mweri kubwere nikuli shirini na ine nende mweri kunu nikuli khabiri wa bandu tsimia tsiranu na hamsini na tano barebwa marebo.
Mubunge wi Lurambi Bisshop Titus Khamala atuli iofisi yu muruchi khulwea khunyashitsa mukhongo wa tsikoti David Maraga.


Mubunge wi Lurambi Bisshop Titus Khamala atuli iofisi yu muruchi khulwea khunyashitsa mukhongo wa tsikoti David Maraga.
Khamala aboli,mmbunyishi,malako ka tsikoti tsihana shikalondwa nende ofisi yu muruchi tawe,nameta khubola,shinyala khuba shivuni shichiri Maraga nahandichira muruchi ibarua yu khuenya ameneche ibunge.
Khandi aboli,niba bunge yalamenekwa,makhuba manyishi mu shibala munu kalasinjira.
Khu likhuba li bunge kkhaiywa khubiritsa lilako lya Two Thids Gender rule,Khamala aboli,kenyekhana malako kakalukhannywi khuchira bandu bosi khulwanila bisoko mu injira yu bulekhani.
Bandu bamenya ne virusi mu county ya Kakamega barebwi babuli khuba barii mu khutsia mu khubukula ARVs tawe.


Bandu bamenya ne virusi mu county ya Kakamega ne shibenyi khutsia mu sivitali khubukula tsinyasi tsya ARVs tawe barebwi babuli khuba barii tawe.
Yaka ne khulondekhana nende mweneshisoko wu mukanda kwa NEPHA mu county ya Kakamega Robert Amakobe uboli,mukanda yoko khutukha isainu kumali khuhana mechitso khu ikulu wa bahinziri tsimia tsibiri bahana bushirishi mmatala-Community Health Voluteers ba aboli,bachendeara bandu bamenya ne virusi mmatala kabo.
Amakobe aboli yaka lwa abukani na CHVs yabo mu subcounty yi Butere.
Balala khu CHVs banyoli mechitso yako baboli,khali niba bachendera bandu bamenya ne virusi mmatala kabo,bandi shibenyi khuirulitsa nende khutsia khubukula tsinyasi mu sivitali tawe.
Khandi baboli,milala khu minyakhano chya banyola nu bulemu vu lunyasi lwa Septrin lukhonya bandu bamenya ne virusi.
ba MCA mu county ya Kakamega barebi serikali khubirra khu wizara ya masomo ilekhane nu mupango ku khukula tsidesk


Balala khu ba MCA mu county ya Kakamega barebi serikali khubirra khu wizara ya masomo ilekhane nu mupango ku khukula tsidesk ne ivambuli tsiklasi mu tsisukulu.
Nivalakaya nibali mu town ya Kakamega,nibimirirwi nende MCA wi ward ya Kabras west David Ndakwa,bimiriri yabo baboli,kassa manye serikali shiyenyi khuvambula tsiklasi nende tsinzu tsya basomi khukonamu tawe,ne yiirushiri mu khulomba tsidesk.
Khandi barebi waziri wa masomo ahane tsinder tsiu khulomba tsidesk nende tsimask khubirra khu tsiboard tsi tsikulu manye injira yu khuikalila asoya manye lwa kikholekha mmukanda kwa KEMSA.
Wizara yu bulamu imali khuraho mpango chiu kkhonya bandu bamenya ne virusi vya HIV khunyola tsinyasi tsya ARV mmbisee,.


Wizara yu bulamu imali khuraho mpango chiu kkhonya bandu bamenya ne virusi vya HIV khunyola tsinyasi tsya ARV mmbisee,.
Yaka karulana nende tsiripoti tsiu bulemu vwi tsinyasi yetso.
Waziri muti mu wizara eyo Dr.Mercy Mwangangi aboli,serikali iranji mipango manye lwa itsa khumala bulemu vwi tsinyasi yetso nilulimu yolo lwa Septrin.
Mukhongo wa DCI George Kinoti abola,kenyekhana seneta wa Kakamega Cleophas Malala asitachwi


Mukhongo wa DCI George Kinoti abola,kenyekhana seneta wa Kakamega Cleophas Malala asitachwi khulwa khubola makhubaku vvei vu,mupango kuuho ku khumuira.
Nalakaya lwa abere imbeli wi tsikomiti tsibiri tsi senate,Kinoti aboli,makhuba ka Malala yabola kabula bwatoto tawe,iyi nabola,kenyekhana Malala arebe musemaha.

Naye mukhongo wa polisi Hillary Mutyambai nali imbeli wi tsikomiti yetso aboli,shivuni shyachira Malala nende baseneta beshye Christopher Lagat nende Steve Lelengwe khuchimirwa khwarulana nende bulitoho vwa makoso kabo.
Aboli,Lagat nende Lelegwe bachimirwa khulwa khubola makhuba kanyala khusona bandu naye Malala yachimirwa shichira yachyaa malako ki ikoti.