Category Archives: mulembe fm

Polisi mu shibala shya Hong Kong nunu barumishiri lyoshi liu khurulitsa khusalanya bandu babere nibakhola maandamano


Polisi mu shibala shya Hong Kong nunu barumishiri lyoshi liu khurulitsa khusalanya bandu babere nibakhola maandamano ku khupinga mupango kwi shibala shya China khutangasa malako maiya ku busalama mu shibala esho.
Polisi yabo barumishiri lyoshi yelo nende ipilipili kkhunga nende khusalanya bandu yabo babere nibiifwali tsimask khulondekhana nende makhuba ku bulwale vwa Covid 19.
Macheni kabola, tsimia tsya bandu biitsuli mu town mmaandamano yako khupinga makhuba ki shibala shya China.
Tsiripoti tsibola,China yenya khutangasa malako wa bakhongo bu busalama mu shibala shya China balasinjirra makhuba ku busalama mu shibala shya Hong Kong.
Maandamano yaka kiitsanga iyi bakhongo nibabere nibahani ionyo yu khukaya bandu babuli kkhola maandamano kosi tawe.
Serikali yi county ya Vihiga irevwi khuitsa havulabu manye lwa irumishira tsishirinji tsiu khulwana Covid 19


Serikali yi county ya Vihiga irevwi khuitsa havulabu manye lwa irumishira tsishirinji tsi bunge yi county eyo yaviritsa tsiu khulwana bulwale vwa Covid 19.
John Ishuga uli mweneshisoko wi mikanda chilwanila tsihaki tsya bandu mu county eyo aboli,bunge yi county eyo yabiritsa tsishirinji tsimilion shirini na nane tsiu khulwana bulwale yuvu nikhali serikali yi county eyo ishiri khubola manye lwa yarumishira tsishirinji yitsi tawe.
Mupango ku khupima bandu Nairobi hanu kutsirira isainu wa bamenyi ba Mukuru Kayaba nende Mathare


Mupango ku khupima bandu Nairobi hanu kutsirira isainu wa bamenyi ba Mukuru Kayaba nende Mathare mu shitonye shi bunge shya Starehe bapimwa.
Lichomo liu khupima bandu ne khuenya khumanya isabu ya bandu banyala khuba nu bulwale vwa Covid 19.
Macheni kabola,shipimo esho shitsirira mu isukulu ya sekondary ya bakhana ya St.Teresa’s.
Khulondekhana nende bakhongo basinjirri mupango yuku,khutukha isainu,bamali khupima bandu mia moja na hamsini,ne khutukha khulukolovo,balaba nivapimi bandu banyishi.
Mukamba,bamenyi va Westlands balapimwa,ne mupango ku khupima bandu Nairobi hanu kupanjirwi khuba mu tsimbeka tsindi kumi na tano mweri kunu nikushiri khubwa tawe.
Biislamu mu county ya Kakamega nunu biikhoyere litukhu lya Eid Mubarak mu tsinzu tsyab


Biislamu mu county ya Kakamega nunu biikhoyere litukhu lya Eid Mubarak mu tsinzu tsyabo khurulana ne lilako lya serikali liu khukaya bandu khutsia mmabukana nende misikiti manye injira yu khulwana bulwale vwa Covid 19.
Macheni khurula Kakamega kabola,tofauti na matukhu kandi wa biislamu baalenje nu mulukha mukali kwa Eid wa babukana nende khulia shiukhulia,nunu biislamu basali nibali mu tsinzu tsyaabo buchira khuba nu mulukha kwosi tawe.
Titus Khamala abola,kenyekhana polisi unyashitsa bamenyi vi shitonye shye Emukaba,Lurambi afutwi ikasi.


Mubunge wi Lurambi Bishop Titus Khamala abola,kenyekhana polisi unyashitsa bamenyi vi shitonye shye Emukaba,Lurambi afutwi ikasi.
Nalakaya lwa abere Lurambi,Khamala aboli,ikasi ya polisi ne khuhana bulindi,shili yu khumannya mwima mutamanu tawe.

Khandi arebi bibuli balindi bana babo,ne babuli khuiyema khumala tsikesi tsya bandu khukwitsa khu bana babo mmatala tawe,nikhali bandu yavo bahirwi mu koti.
Bamenyi vi Buchifi nende tsimbeka tsindi tsili himbi mu subcounty ya Mumias west,county ya Kakamega balaranga khunyola matsi malabu


Bamenyi vi Buchifi nende tsimbeka tsindi tsili himbi mu subcounty ya Mumias west,county ya Kakamega balaranga khunyola matsi malabu khurulana nu muradi khulombwi nu mukanda kwa Living Water mu buhambani nende mubunge wi shitonye esho Johnstone Naica.
Nivalakaya muradi yoko nikwakharanjitsw,bamenyi yavo baboli,kwalabakhonya khuchehitsa luchendo lurambi lu khutsia kkhaba matsi.
Naye mukhongo wu mukanda kwa Lake Victoria Works Agency mukhaye Nelly Mukoko aaboli,muradi yuku kwalarumishira tsishirinji tsimilion likhomi ne kwalakhonya bamenyi yabo khunyola matsi malabu.

Mubunge wi shitonye esho Johnstone Naica aboli,ihale nu muradi yuku,aluumbakga isoko ya kisasa nende khuala mihanda manye injira yu khuangushitsira bandu tsinjendo.
Isabu ya bakenya banyoleshe nu bulwale vwa Covid 19 imeteshe na bandu salasini na moja.


Isabu ya bakenya banyoleshe nu bulwale vwa Covid 19 imeteshe na bandu salasini na moja.
Niibalila shivala khurula mu inzu ingali ya State House,muruchi Uhuru Kenyatta aboli,isabu iyi itushitsi bandu banyoli bulwale yubu itushi bandu ielfu ndala mia moja na tisaini na mbili.
Muruchi khandi aboli,niba serikali yaliiyema khutendeitsa malako katsiana ne liihe liu khulwana bulwale vwa Covid 19,kenyekhana bakenya biilindi khuikalila sabu ya bandu banyala khunyola bulwale yubu.

Muruchi khandi aboli,serikali yalahandika bahinziri tsielfu tsiranu bu bulamu khu shikha shiu muhika mulala ne lichomo liu khutinnya mupango kwa serikali khulwana bulwale vwa Covid 19.
Muruchi Uhuru Kenyatta nunu atangasi mupango ku khubushitsa buchumi khurulana ne minyakhano chichirwi nu bulwale vwa Covid 19


Muruchi Uhuru Kenyatta nunu atangasi mupango ku khubushitsa buchumi khurulana ne minyakhano chichirwi nu bulwale vwa Covid 19 wa aboli,serikali ibishi halubeka tsishirinji tsibilion hamsini na saba tsiu khutinnya mupango yuku.
Khulondekhana nende mupango yuku kwa kenyekhana kubiritswi ne bunge,tsishirinji tsibilion tsinne ne tsimilion tsimia tsinne tsyalarumikha khuranjitsa tsikasi khu babukha,mupango kumanyikhane manye Kazi Mtaani.

Rais Uhuru Kenyatta amesema serikali yake inajizatiti kumkomboa Mkenya kutoka makali ya virusi huku akisema serikali sasa inawapokeza wananchi wasiojiweza jumla ya millioni 250 kila wiki.
Khandi aboli,serikali yeye ikhola kosi ka inyala kkhonya mukenya unyashitswa nu bulwale vwa Covid 19,nameta khubola,shya lisitsa serikali irumishira tsishirinji tsimilion tsimia tsibiri na hamsini shya khwisitsa.

 
Bandu batsa khutsia Ibunjeresa khuranga mweri kwitsanga nikuli munane ballasimishwa khutsia khu quarantine ya matukhu kumi na ine


Bandu batsa khutsia Ibunjeresa khuranga mweri kwitsanga nikuli munane ballasimishwa khutsia khu quarantine ya matukhu kumi na ine kkhonya mu khulwana bulwale vwa Covid 19,ne yaka ne khulondekhana nende serikali yi shibala esho.
Serikali yi shibala esho khandi iboli,bandu batsa khutsia mu shivala esho baliivalila serikali habundu ha batsa khutsia khu quarantine,ne serikali eyo yallondera khumanya niba batsiri khu quarantine noho tawe.
Yabo batsa khunyolekhana nibakhatsiri khu quarantine balakhalachirwa ifaini yi tsipound ielfu indala,yitsi nitsili tsishirinji tsielfu mia moja na salasini mia moja na salasini na tisa tsya Kenya.
Muhandichi mukali wi shibala esho mukhaye Priti Patel aboli,mipango yichi chyalakhonya mu khuchehitsa shichero shiu bulwale yobo mu shibala esho.
Polisi mu shitonye shi bunge shya Mumias yu bukwi mukolobo bachimiri bakholi ba Boda boda khulwa khuifwala tsimask


Polisi mu shitonye shi bunge shya Mumias yu bukwi mukolobo bachimiri bakholi ba Boda boda nende bakholoi bi biashala shirini mu tsisoko tsya Mwitoti,Shianda nende Ekero lwa banyolwi nibakhifwali tsimask tawe.
Macheni kabola,polisi yabo bakholi musako mu tsisoko yetso ne yabo bachimirwi bahirwi mu shituo shya polisi shiu Khushianda.
Khali nikali karyo,bimiriri ba bakholi yabo nibimirirwi nende Wellington Mukoya achyai khuchimirwa yukhu nibabola,polisi bene shibabere nibifwali tsimask tawe.