Category Archives: mulembe fm

Mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga umali khutukha mu shikuri shya Garissa mmukhungáno kwa BBI


Mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga umali khutukha mu shikuri shya Garissa wa khwalaba nu mukhungáno kwa sita kwi iripoti ya BBI.
Raila alinende gavana wa Garissa Ali Korane nende balala khu babunge vi shyama shya ODM ne naye utsa khuimirira mukhungáno yoko.
Malala khu makhuba ka bamenyi yabo benya kaherwi bulitoho ne busalama nende minyakhano chya banyola mmihika chyabira.
Mubunge wa Embakasi yu bukwi Babu Owino uitsi habulabu khulakaya khu mirungu chya DJ Evolve


Mubunge wa Embakasi yu bukwi Babu Owino uitsi habulabu khulakaya khu mirungu chi tsishirinji tsimilion saba tsya Felix Orinda wamanyikhana manye DJ Evolve.
DJ Evolve wa kabolekhana yaleselwa lisasi nende Babu Owino mweri wa January muhika kunu atsirira khunyola bushirishi mu sivitali ya Nairobi Hospital wa mirungu chitushi tsishirinji tsimilion sita ne tsielfu tsimia sita.
Babu aboli,alarunga mirungu yecho,nameta khubola,lyalaba likhuba litamanu khu famili ya DJ Evolve khuba ne lihenda mwoyo khu mirungu yecho.
Khandi aambakhane tsiripoti vu,uambakhane khurunga tsishirinji yetso lwa yarunga tsielfu tsimia sita,nameta khubola,khutukha isainu,amali khurunga tsishirinji tsimilion tsimia tsiranu.
Khali nikali karyo,lilako li ikoti lyabola,kenyekhana tsishirinji yetso tsirunjwi shilunji mu tsikoti,ne natsyo tsitsa khurunga isivitali buli khu mweri
Muwakilishi wa bakhaye wi county ya Transnzoia Janet Nangabo arebi bamenyi vi county eyo babe meso nende bapere banyala khubakata


Muwakilishi wa bakhaye wi county ya Transnzoia Janet Nangabo arebi bamenyi vi county eyo babe meso nende bapere banyala khubakata vu,balabakhonya mu khunyola tsikasi mmikanda chyavukhane chya serikali.
Nalakaya na bamenyi vi subcounty ya Kiminini,Nangabo atuli balala khu bahinziri vu mubunge mulala babolekhana khukata bandu vu,balabakhonya khunyolaa tsikasi mmukanda kwa jeshi nende polisi.
Naye Joseph Muwanga uli mukhongo wa bandu bamenya nu buleme mu subcounty ya Kimini achyai balala khu banasiasa khulwa kkhaiywa khutinnya makhuba ka balaka bandu lwa baali nibakhava tsikura.
Mubunge wa Lugari Ayub Savula arebi bagavana bachakulwa khu shikha shya khabiri baruli khu bisoko muhika kwa 2022


Mubunge wa Lugari Ayub Savula arebi bagavana bachakulwa khu shikha shya khabiri baruli khu bisoko muhika lwa elfu mbili na shirini na mbili lwa vikha vyavo bitsa khutukha khu shyakamo ne baleshe khuenya ikatiba ikalukhanywi khuranjitswa khu serikali tsya majimbo-Regional Governments.
Nalakaya na bamenyi vi shitonye shya Chevaywa shili Matete mu county ya Kakamega,Savula aboli,bakenya balapinga butinyu inganakani eyo nameta khubola,serikali tsi tsicounty tsiliho khulwenulu tsitushi kkhonya bamenyi mu tsicounty yetso.
Bamenyi va Soy khu mmpaka kwa Kakamega nende Uasin Gishu barebi serikali khura tsi-bump khu muhanda ku khurula Eldoret khutsia Kitale


Bamenyi va Soy khu mmpaka kwi county ya Kakamega nende Uasin Gishu barebi serikali khura tsi-bump khu muhanda ku khurula Eldoret khutsia Kitale manye injira yu khuchehitsa isabu yi ikulu ya maraba ku muhanda.
Baboli,bandu banyishi bakoritsi bulamu bwabo khu muhanda yoko shichira mituka chihirwa khu speed yi ikulu.
Yaka kiitsanga bandu babiri nivakoritsi bulamu bwabo lwa matatu kutuyane nende ilori.
Bamenyi vi county ya Kakamega barebi serikalai itnnyi busalama mmuliru kwa Kakamega


Bamenyi vi county ya Kakamega barebi serikalai itnnyi busalama mmuliru kwa Kakamega manye injira yu khuikalila vikhole vya bandu khuirwa mukari mu muliru yoko noho khali khutekwa nyara nende khuhirwa mmuliru yoko.
Nibimirirwi nende yaalenje meya wa Kakamega Ponyochi Kunyobo,bamenyi yabo baboli,kenyekhana serikali imete isabu ya polisi bakhola tsipatrol mmuliru yoko,khandi nareba serikali yi county ya Kakamega iree lukaka khu muliru yoko,ne aboli yaka lwa abere mmalika ku musakhulu Jorum Owens Akhonya mu shitonye shya Emunuku shili Indangalasia,Lurambi.
Musakhulu uyu yakora mmbiri kwe nikushiri khunyolekhana nikusiuvwi Senyende mmuliru kwa Kakamega.
Ponyochi khandi apinji inganakani ya balala khu bagavana khuenya shikha shya khavaka-3rd Tier khumetwa mu serikali,nabola,yuku kwalaba musiko mulitoho khu bakenya.
Muhandichi mukali wi shyama shya ANC Barrack Muluka achyai Francis Atwoli uli muhandichi mukali wu mukanda kwa COTU


Muhandichi mukali wi shyama shya ANC Barrack Muluka achyai Francis Atwoli uli muhandichi mukali wu mukanda kwa COTU shichira alwanila tsihaki tsya bahinda,ne shyakhola likhuba lyosi khu mundu wa hasi tawe.
Nalakaya lwa abere mu town ya Busia,Muluka aboli,kenyekhana Atwoli alwanili tsihaki tsya bandu ba hasi mu iripoti ya BBI,ne abuli khutetea banasiasa tawe.
Yaalenje seneta wa Kakamega Dr.Bony Khalwale arebi banasiasa baleshe khuinjiritsa siasa mmakhuba ki tender yi mirundu


Yaalenje seneta wa Kakamega Dr.Bony Khalwale arebi banasiasa baleshe khureba iofisi ya DPP nende DCI khusitaka mulondi wu muruchi William Ruto khu makhuba ki tender yi mitambo chya jeshi.
Nalakaya mmalika kabere Ikolomani,Khalwale aboli,shikenyekhana siasa yiinjiritswi mmakhubaka tawe.
Khalwale arebi muruchi Uhuru Kenyatta khulla vu,vitabu vi iripoti ya BBI bihirwi habundu hosi khuchira bakenya bachisome nende khumanya makhuba kalimu.
Mukhungáno kwi iripoti ya BBI kwalaba mu county ya Garissa nunu ne kwalimirirwa nende mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga


Mukhungáno kwi iripoti ya BBI kwalaba mu county ya Garissa nunu ne kwalimirirwa nende mukhongo wi shyama shya ODM Raila Odinga,ne kwalaba mu shikuri shi isukulu ya primary ya Garissa ne kwallera halala bamenyi vi tsicounty tsya Garissa,Mandera nende Wajir.
Macheni khurula mu county eyo kabola,ba-delegates khurula North Eastern mukolobo bahani tsinganakani tsyabo khu mweneshisoko wi ikomiti ya BBI Yusuf Haji iyi nibiirechekha khu mukhungáno kwa nunu.
Yusuf Haji aboli,balabola khu makhuva katira khu bamenyi vi tsicounty tsya Garissa,Mandera nende Wajir.
Naye gavana wa Garissa uli mweneshisoko wwu mukhungáno yoko Ali Korane aboli,bamali khuirechekha khu mukhungáno kwa nunu.
Mukolobo,mukhungáno kwa BBI kubere mu county ya Narok.
Bandu babiri bakhutsiri hawene iyi bandi nibahirwa mu sivitali ya Webuye lwa marava kiikholeshe khu soko ya Lwandeti


Bandu babiri bakhutsiri hawene iyi bandi nibahirwa mu sivitali ya Webuye lwa marava kiikholeshe khu soko ya Lwandeti lwa mutuka kwa matayu kubere nikurulanga Kanduyi mu county ya Bungoma kutuyane nende trela yu khuchinga mikhonye.
Khulondekhana nende abiria babere mmatatu eyo,mundereba abere nacheritsa khubira ilori lwa atuyi trela yu khuchinga mikhonye ibiri nionnoshere khu muhanda.