Bura mane omako Seneta Outa owit oko


Doho ma Kisumu kawuono owito oko bura mane omakne seneta ma Kisumu Fred Outa, mane en jalup gavana ma Kisumu Ruth Odinga, MCA ma Kondele Ward Joachim Oketch kod achije mamoko 2 ne wach mar ni ne girocho chenro mag apisas mag duol matayo yiero IEBC e kinde mane inuoyo yiero mar jatend piny kenya e dwee mar 10 higa 2018.

Doho ma Kisumu okawo okang’ makamano bang’ jomin buche were kod burano wira ni jotim neno maromo 9 duto mane igeno ni biro timo neno ne oduogo otamore timo neno.