Bungoma ulemavu


Bamenywa khwama mu county ye Bungoma bali ne babana bamenyile ne buleme bama khuba nebarebwa khulekha khukisa babana babwe nekakhali babare abuwanga nio mbo babe nebaebwa buyeti.

Kano kali khulondekhana nedne omurangilisi we lukongo lwa Ndivisi Webuye east Martin Wanyonyi wama khuba naloma nali mubukhalabani bwe khuana chindebe ye kimikuu khubamenywa bamenyile ne buleme khumibili kiabwe mumbeka echo nekhulimo omwana omukhana we kimiko 14 niye babebusi bama khubola mbo acha khuba nanyola buelelo mukhurumikhila endebe eyo

Pepela abele narumikhila bise ebio khuana birumikhwa bie khwekhinga ne birusi bia covid19 khubamenywa nio mbo bakhanyolwa ne birusi ebio tawe.
LATEST NEWS