Bunge mar County ma Kisumu opuodho bajet mar silings million 200


Piny Owacho mar County ma Kisumu sani koro owuok oko gi yoore duto mar geng’o landruok mar midusi mar Coronavirus kod bende rakruok kod pii mapong kendo mamuomore e Countyno bang MCAS mag Countyno puodho budget mar silings million 200 mane oketi mag konyo e wechego

Magi ne oyangi kod jakom komiti mochungne weche mag budget ma County ma Kisumu kuno mabende en MCA ma Kolwa East Ward migosi Steve Owiti mane owacho ni ne ochunogi mondo ging’ad moko kuom budget mag sirikal mar County ma Kisumuno kod mar bunge mar Countyno bende mondo ne giyud silings million 200 manyochane giduarono

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Owiti nowacho ni ne gikao okang mapiyo mar konyo oganda ma kwan gi romo miche gi miche mane pii mapongno ne okelo kuomgi midhiero kowacho ni pii mapongno ne okel kod koth kaachiel kod pong mar Nam Lolwe

Nowacho ni koro en tij piny owacho mar County ma Kisumu kuno neno ni pesa mane gipuodhono otiigo mar neno ni tuo mar Coronavirusno ok oyudo thuolo e County ma Kisumu kuno

E dwe mokalo governor ma Kisumu kuno ngire Anyang Nyong’o ne olando okenge buora mane gikao mar kedo gi tuono mane oting’o chuogo aguch kedo gi midusino mane gichokoe omenda ma aching , chiemo kod mwandu mamoko mapogore gi chiemo mane gidhi miyo jopiny