Vuuka FM


Listen Live

Vuuka, Kenya’s only Maragoli station, hit the airwaves in August 2011, and has since grown from an ordinary station to a lifestyle and a movement. Vuuka values its listeners whose needs and aspirations are of supreme importance.

Vuuka ni ikirangilu chenyine mukenya ikirandizanga kurivitira mu l’limi rwu ul’logori, chajaga umweri gwa munane umuhiga gwa 2011, na kutura urwene yirwo chave kugumaara kudukira kuva umurumila niriva ryirimenya. Vuuka yekoyeranga avahulizi vayo avirienya riavo namaroto gavo gaveye aguruyari kukunyi.