Sulwe FM


Listen Live

Sulwe Fm broadcasts in the Bukusu dialect. The name Sulwe, means the brightest morning star that rises at dawn, and is popularly associated with form of alertness. It aims to keep the abukusu well informed and entertained.
Nakhalondo ya Sulwe Fm etangasianga Mulubukusu. Lisina Sulwe, liamanana nende  eng’eniesi ya mabwibwi (Sulwe) ekhosia buwanga enje ne busia, lisina lino liokesia lundi khuba meso,eli ne sifuno sie khura omundu mubukusu abe manyi ne lundi kesangasie.

 
LATEST SULWE FM NEWS