Musyi FM


Listen Live

Started on 25th July 2005, Musyi FM is the leading Kamba station, broadcasting in Nairobi, Mombasa, and the greater lower Eastern region. MUSYI means an arrow aiming to shoot with a bow; it disseminates information and empowers listeners whilst entertaining them.

Musyi FM, ila yambiiw’e matuku 25 mweini wa muonza mwakani wa 2005 nikyo kisese kya kithyomo kya Kikamba kila kitongoetye isioni sya Ukamba, Ilovi na Mombasa. Ualyulo wa Musyi ni yiangi kana musyi uvakiiw’e utani weteelete kuatha, na notaw’o undu kisese kii kinyaiikasya mauvoo ma kumanenga eethukiisya vinya ovamwe na kumatanithya