Bawochmen mu Kenya barebi serikali ibakanakane mmipango chitsiriranga chiu khulwana bulwale vwa Covid 19.


Bawochmen mu Kenya barebi serikali ibakanakane mmipango chitsiriranga chiu khulwana bulwale vwa Covid 19.
Muhandichi mukali wu mukanda kwa bawochmen Isaac Andabwa aboli,serikali ibaleshi ilwanyi ne khutukha isainu,ishiri khubaha vifaa viu khushinga bimanyikhane manye Personal Protective Equipments tawe.

Andabwa khandi aboli,kenyekhana bawochmen baherwi mechitso manye lwa banyala khulwana bulwale yubu.