Basomi batsa khuhandika machera ka kitaifa mu shibala shya South Africa bakalushi mu klasi nunu.


Basomi batsa khuhandika machera ka kitaifa mu shibala shya South Africa bakalushi mu klasi nunu.
Tsiripoti tsibola,basomi vi tsiklasi tsitsa khuhandika machera mu tsisukulu tsya sekondary nabo babere vu khuranga khukalukha mu klasi ne yabo vi tsisukulu tsya primary nivapanjirwi khukalukha mu klasi mweri kunu nikuli likhomi.
Basomi bandi bapanjirwi khukalukha mu sukulu mweri kunu nikuli shirini na ine.
Muboli wa wizara ya masomo Elija Mhlanga aboli,khu matukhu ka basomi babere ingo,wizara eyo ikholi mipango chitsa kkhonya basomi babuli khuambitsana bulwale vwa Covid 19.
Tayari bandu tsielfu tsimia tsiranu mu shibala shya South Africa bamali khunyolekhana nu bulwale yubu.