Basomi babili khunyolekha mungonelo


Babana babili basomi ba sikhana bali ne kimiko 13 ne 16 khabapokolela chimoni murumande enyuma wa musituo sia polisi sia kabras malava kakamega enyuma wa khunyolekhana nebetuba mungonelo ne basani babili munju ndala ya khukotesia .

Bamenywa babola mbo babili bano babeilwe ne basani babili babekhupile mubilaa.
Omulondelela wa chief wa kakunga jacktone ambulwa eyamane nende sikholwa sino nakhureba bamenywa khuria ng’ali che bamenywa lukali bise bia corona bino.

Afisa ba polisi bachakisie bumenelesi nakhulonda lukele bwa basani babelukhe.

 
LATEST NEWS