Basilikhi 11 bafunikhililwe mwikangilo lititi mukaunti ya Trans-nzoia enyuma we khutubana alala nende omundu wafwile khukhwamanana ne bulwale bwa korona


Basilikhi 11 bafunikhililwe mwikangilo lititi mukaunti ya Trans-nzoia enyuma we khutubana alala nende omundu wafwile khukhwamanana ne bulwale bwa korona.nara kano abuwanga khubanamakhuwa musirimba sie ekitali omukhalabani omukhongo musikuka sie bulamu muserekali ye ekaunti ya trans-nzoia robert musundi lundi amakhubola ali baboe 120 mulumale lwe ekitali babele nebafunikhililwa enyuma we khukhwokesia bimanyisio bie bulwale bwe khaukha kha korona.musundu abola ali khubandu 1,320 babakelilwe bulwale bwa korona,babandu 13 babele nebanyolekha ne bulwale obwo. musundi nono alikhalangilila bamenya mukaunti eyo khulonda mubuterefu kamalaka ka serekali kali ne sifuno sie khuyeta khukhingilila khulanda khwe bulwale bwa korona.
LATEST NEWS