Basangi khwibanda nekamasaba


Kamatembeli chimbeka ne chimbeka kachilile khunyikhinya esabu ye asi ye basangi khukhuamanana ne virusi bia corona.Bumenelesi bwa binamakhua, bwokesiane mbo basangi bebandile khucha mumatembeli yakhaba serikali neyalakile kamasaba khuchilila neli jumapili ya khabili.

Khulomalome nende mulalakho khubelwachi ba litembeli lilala mwirobi.

Akari wa kamalaka kano kali ibada khuchilila esaa ndala, basangi emia ndala bong’ene, basabe kimikhono nebakhengila mumatembi tawe, bikhale sinao, abo bali angaki wa kimiko 58 ne babana bali asi wa kimiko 13 bosi bakheyamannwa khucha  tawe.
LATEST NEWS