Bandu batsa khutsia Ibunjeresa khuranga mweri kwitsanga nikuli munane ballasimishwa khutsia khu quarantine ya matukhu kumi na ine


Bandu batsa khutsia Ibunjeresa khuranga mweri kwitsanga nikuli munane ballasimishwa khutsia khu quarantine ya matukhu kumi na ine kkhonya mu khulwana bulwale vwa Covid 19,ne yaka ne khulondekhana nende serikali yi shibala esho.
Serikali yi shibala esho khandi iboli,bandu batsa khutsia mu shivala esho baliivalila serikali habundu ha batsa khutsia khu quarantine,ne serikali eyo yallondera khumanya niba batsiri khu quarantine noho tawe.
Yabo batsa khunyolekhana nibakhatsiri khu quarantine balakhalachirwa ifaini yi tsipound ielfu indala,yitsi nitsili tsishirinji tsielfu mia moja na salasini mia moja na salasini na tisa tsya Kenya.
Muhandichi mukali wi shibala esho mukhaye Priti Patel aboli,mipango yichi chyalakhonya mu khuchehitsa shichero shiu bulwale yobo mu shibala esho.