Bandu banne nalimu mwanasiasa mulala walwanila shisoko mu tsikura tsyabira bachimirwi mu county ya Nakuru


Bandu banne nalimu mwanasiasa mulala walwanila shisoko mu tsikura tsyabira bachimirwi khulondekhana nende lwa liihe lirekushi mu tsimbeka tsya Nessuit,Mariashoni nende Ndoswa tsili mu tsi-subcounty tsya Njoro nende Molo mu county ya Nakuru.
County Commissioner wa Nakuru Erastus Mbui athibitishi makhubaka,nameta khubola,atangasi lilako liu khukaya bandu khurula ilwanyi hakari wa saa kumi na mbili tsiu khulukolobo nende saa moja tsiu mmabwevwe.
Khandi aboli,bandu babiri bakhutsi ne bandi salasini bagtsirira khunyola bushirishi mu tsisivitali tsyavukhane nilimu eyo ya Njoro,Elburgon nende Njoro.

Nunu asubui,mulondi wa spika wi bunge yi county ya Nakuru Samuel Tonu aboli,liihe libereho butukhu vwosi wa balala khu bandu basalili nende tsinzu khusambwa.