Bandu babili batilwa khumadai kekhukhonya omusomi emisikhu


Bashukiwa 2 bama khuba nebatilwa ne bapolisi ba webuye ne khebapokolela che sisa mulumale enyuma we kamakhikha ke bubwiri bbwo omusani we kimiko 19 musirekere sia mukhe mumulukha kwe khuminya silo sie khwenyokhela luno eyi nebachililisia bumenelesi khutila babandi

brighton wanyonyi abele namwira alex wangwe omusomi wa sisomelo sia sirende khubusime nio babili bano bayinganile khumwana we sikokoocpd wa webuye chriistopher limo ama khweyamanwa khutilwa okhwo ne khubola mbo bapolisi batilile omusani oyo alala nende omukhaye oyo eyi nareba babebusi khuba meso ne babana babwe
LATEST NEWS