Balala khu bamenyi mu county ya Bungoma mukolobo batsiriri nu mulukha ku khusheba bana


Balala khu bamenyi mu county ya Bungoma mukolobo batsiriri nu mulukha ku khusheba bana khali niba serikali ibere ikayi mulukha yoko khubaho.
Macheni ka khunyoli khurula mu county eyo kabola,mu shitonye shya Mwanda,mu shitonye shi bunge shi Bumula,bamenyi yabo batsiriri nu mulukha ku khusheba bana ne shibalondi malako ku khulwana bulwale vwa Covid 19 tawe.