Bakhebi bakambilwa khulonda kamalaka ka serikali nga engila ndalakho yekhukhingilila virus bya corona


Afisa omukhongo musikuka sia gavana wa bungoma denson barasa ama akhubenya balusanya alala ne babebusi khulonda kamalaka kaukhane karerwe abuwanga ne sikuka sie bulamu khukhingilila birusi bia covid19

nalomaloma mumukhungano kurerire alala babemelesi baukhane nekhulimo balisondo musisomelo sie khabili sie basoeli sia kimilili denson ama khubareba balusanga alla ne babebusi khubona bulamu bwe bamenywa nio bakanakane sikhebo
LATEST NEWS