Bachief nende balondi babwe barebwa khubula babebusi bakukhulila babana babwe baleme muchinju


Balukongo,balondela be balukongo alala nende bakasa mulukongo lwa Kimaeti barebirwe khubulululakho babebusi bakukhulilanga echingo babana bali ne buleme khumibine khubemana ng’ali che khunyola kamasomo nga babasiabwe babandi mwirambo .
kano kabele nekalomwa nende consolata barasa oli omusomesia we basomi bali ne buleme khumibili kiabwe musisomelo sye khuranga sya libolina special school for the physically challenged obolile ali serikali yabele nebanda chirupia chingali khukhwimelela ka masomo ke babana bali ne buleme khumibili.