Babemeelsi ba Ford K Sirisia bapila khungaki bukalukhasi bubwakholilwe mubwimelesi be ebungoma ye ebungoma


Endalo ndala busa enyuma we barangilisi be muchingongo mwinyenya lie kimikanda lia nasa mubunge ye ekaunti ye ebungoma khukhola bukalukhasi khubwimelesi bwe ebunge eyo niyo omurangilisi we lukongo lwa maeni Florence Wekesa Fulano arusibwe khundebe yo omwimelesi we bakali mubunge ne khukielesia omurangilisi wa tuuti marakaru Joseph Nyongesa,nono babemelesi be kumukanda kwa Ford k mwisasa lie bujumbe lia sirisia bechile abuwanga ne khukhwikicha bukalukhasi obwo.

Khulondekhana nende babemelesi abo nebarangililwa nende wendebe  omupisikopi   Daniel Makecho ,omubikhi  we limotole Mary Wanaswa nende omukhngarani wa Sirisia Levi Makali    ebunge ye ebungoma yekhikhile khukhola bukalukhasi obwo ne khulimo khutimania omurangilisi we lukongo lwa Malakisi South Kulisiru mayi Everlyn Mutiembu khundebe yo omwimelesi we liba lilayi lubeka lwe bakali mubunge eyo.