Babebuli bungoma babola mbo sebalanyala khukula chi labtop khusomesela babana babwe engo tawe


Nga eyi babana basomi nebachilila khukhwikhala echingo khulondela lilaka lia serekali mbo bisomelo bikalwe khukhwamanana ne bulwale bwe khaukha kha korona mwirambo,babebusi balala mukaunti ye ebungoma babola bali bakhililwe khura sirengamo khubana babwe khusoma ne khubela sebali ne kamasomo kakolana khusomia babana babwe nga babekisia nebakhola ebisomelo tawe.