ba MCA mu county ya Kakamega barebi serikali khubirra khu wizara ya masomo ilekhane nu mupango ku khukula tsidesk


Balala khu ba MCA mu county ya Kakamega barebi serikali khubirra khu wizara ya masomo ilekhane nu mupango ku khukula tsidesk ne ivambuli tsiklasi mu tsisukulu.
Nivalakaya nibali mu town ya Kakamega,nibimirirwi nende MCA wi ward ya Kabras west David Ndakwa,bimiriri yabo baboli,kassa manye serikali shiyenyi khuvambula tsiklasi nende tsinzu tsya basomi khukonamu tawe,ne yiirushiri mu khulomba tsidesk.
Khandi barebi waziri wa masomo ahane tsinder tsiu khulomba tsidesk nende tsimask khubirra khu tsiboard tsi tsikulu manye injira yu khuikalila asoya manye lwa kikholekha mmukanda kwa KEMSA.