Avandu 80 vakonyorekana nindi uvurwaywe vwa Covid19 muzisaa 24 iziakavita.


Karunu niridiku ria avandu avingi vakubimwaa korondekana nindi uvurwaywe vwa Covid 19 mukivara muno makandi inamba yene yiyi neveye enene mukivara muno urwa avandu 80 konyoreka nindi uvurwaywe vwa Covid 19 .

Avandu izierefu 3,102 nivabimwa muzisaa 24 mukivara muno .

yaga gakovolwa nindi waziri wu vwahiri Mutahi Kagwe yiyi navora urwa vanyora avandu avingi vukubima nichio ikijirainamba nizia iguru .

Mutahi navora ndi uvurwywe yivu vunyara kuva ni vugutwa nigava avandu varava ni varonda amarago gakuvikwaho .

Yaga gaza yiyi amadara amingi mukenya muno nigazirila ukuhambizana uvurwaywe yivu .yiyi nvora ndi mu kaunty ya siaya ni umundu mula uwari ni vurwaywe yivu natura kibra marero nahambiza avandu izimbega zia siaya .