Avandu 544 vanyorechi na covid 19 inamba ya vakaye nizirila komedeka.


Avandu 544 vakonyorekana nindi ivirusi via Corona mukivara muno muzisaa 24 iziakavita .

Inamba yeyo niduka izierefu 19,125 mukivara muno .

Waziri wu vwahiri mukivara muno Mutahi Kagwe narandiza agene yaga .

Muzisaa shirini na zinne iziakavita yizi avandu izierefu 5259 nivabimwa.

Avandu vasaza avakonyorekana nindi uvurwaywe yivu ni vaveye 340 na vakaye 204 ni

Ukuturana nindi amativuri ga karunu yaga avakaye vazirila komedeka murihambizana uvurwayw e yivu .

Kagwe avoye ndi avandu ukuguriza amarwa muzihoteri sigenyekana gave ni gazirila.

kari ndio avandu vandi komi na vaviri ni vakuza ukuturana nindi uvurwaywe yivu .

Waziri uyu nateva avandu okoronda amarago gakuvikwaho .