Avandu 42 vakonyoleka na Covid 19 mukenya


Avandu 4 vakonyoleka kuva na covid 19 na kulwagene yaga avndu vakonyoleka nuvulwaye yiivwo mukivala kinu vakuduka 42.
waziri wuvwashi Mutahi kagwe yakovoola yago.