Avamenyi veenya indagani igilung’anywi


Avamenyi valla mucounty yinu vavoola ndi avakenya vaagadwa ndi indagano yikivala kinu nigilung’anyi chigila eveye mu namagoso agaduka ekegelo cha 20%.

Vavoola ndi indagano yiyi genyekana ilataa kugilung’anywa ,avandu nivakikili kujaga komolomela kumang’ana ga bbi.

viiganihiza ndi bbi yiyi sigenyekana itumikilwi kolombela aviimilli kivala imiyinzi.