Apis jaod bura ma Gem oketi e tago maliet ewii gedo mag apaya ma Gem kuno


Apis jaod bura ma Gem migosi Elisha Odhiambo koro ikwayo mondo okony e dhiro wach kongo kod bero apaya moko mag Kenya Rural Roads Authority -KERRA -mane oger e kar chung od bura ma Gem kuno

Kanowuoyo ewii wachno MCA ma South Gem Ward migosi David Onyango Audi nowacho ni gimor kod wach gedo mar apaya mawuok Kodiaga kochimo Wagai kod apaya mawuok Muhanda kochimo Nyangweso ma owacho ni ochiegni rumo

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Audi nowacho ni kar keto pachgi e apaya ma ogo lamgo ma gedo maggi dhi nyimeno , apis jaod burano onegobed ni keto pache e weche mag kongo kod bero apaya mag KERRA masani koro richo mokalo

Migosi Audi ne oyuak ni kata obedo ni apis mjumbeno oketo pache e apaya mag lam ma gedo maggi dhi nyimego , moko kuom apaya mag KERRA ma kar chung od bura ma Gem kuno ne oger e yoo mojuothore mokalo

MCAno mane rik wuoyo gi jogweng’e ma South Gem Ward ne jogolo rang’isi mar apaya mawuok Kaudha kochimo Omoth mane owacho ni ojuothi kod kambi mane gereno kod bende golo rang’isi mar apaya mawuok Akala kochimo Kotoo mabende nowacho ni owe ka ojuang

Ne okwayo apis jaod bura margi migosi Elisha Odhiambo nogono mondo mi oluu wach gedo mag apayago mar neno ni ogergi e rang’iny maduarore